Informe Corporatiu Integrat
Menu

Estructura accionarial

CaixaBank té un accionista de referència, Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa", la participació del qual és, a 31 de desembre, del 64,37% del capital social.

D'altra banda, el seu capital circulant (el capital social que no es troba en mans de l'accionista majoritari i dels membres del Consell d'Administració) es reparteix entre més de 735.000 accionistes. 

Al tancament de l’exercici, CaixaBank manté un capital social de 5.027.610.282 accions.

 

 

 

”la Caixa”, accionista de control

”la Caixa” és una entitat centenària, que va ser fundada amb l’objectiu de fomentar l’estalvi i la inversió, i de realitzar una decidida aportació a la societat, per a la cobertura de les necessitats socials bàsiques.

Actualment és l’entitat matriu d’un grup que duu a terme una activitat triple:

  • financera, a través de CaixaBank
  • inversora, a través de Criteria CaixaHolding

  • social, a través de l’Obra Social ”la Caixa”

Segons allò que preveu la Llei 26/2013, durant l’any 2014, es transformarà en fundació bancària.

 

 

 

Accionistes minoristes

El compromís amb els seus accionistes minoristes és una de les prioritats de CaixaBank, i inclou tant la política de remuneració com les iniciatives de formació, informació i atenció, a més dels avantatges específics per a aquest col·lectiu.

 

 

 

 

Informe Corporatiu Integrat
MENU

Estructura accionarial

CaixaBank té un accionista de referència, Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa", la participació del qual és, a 31 de desembre, del 64,37% del capital social.

D'altra banda, el seu capital circulant (el capital social que no es troba en mans de l'accionista majoritari i dels membres del Consell d'Administració) es reparteix entre més de 735.000 accionistes. 

Al tancament de l’exercici, CaixaBank manté un capital social de 5.027.610.282 accions.

 

 

 

”la Caixa”, accionista de control

”la Caixa” és una entitat centenària, que va ser fundada amb l’objectiu de fomentar l’estalvi i la inversió, i de realitzar una decidida aportació a la societat, per a la cobertura de les necessitats socials bàsiques.

Actualment és l’entitat matriu d’un grup que duu a terme una activitat triple:

  • financera, a través de CaixaBank
  • inversora, a través de Criteria CaixaHolding

  • social, a través de l’Obra Social ”la Caixa”

Segons allò que preveu la Llei 26/2013, durant l’any 2014, es transformarà en fundació bancària.

 

 

 

Accionistes minoristes

El compromís amb els seus accionistes minoristes és una de les prioritats de CaixaBank, i inclou tant la política de remuneració com les iniciatives de formació, informació i atenció, a més dels avantatges específics per a aquest col·lectiu.