Informe Corporatiu Integrat
Menu

Gestió del risc

 

Canvi de tendència en l’evolució dels actius problemàtics

 • Els saldos dubtosos es redueixen, el segon semestre de l’any, en 511 milions d’euros.

 • L’evolució de la ràtio de morositat (11,66% a 31 de desembre de 2013) es veu impactada sobretot pel procés de despalanquejament, l’aplicació dels nous criteris d’operacions refinançades i la integració de Banc de València. Si aïllem l’impacte del segment promotor, la ràtio de morositat se situa en el 6,83%.

 • La cartera neta d’immobles adjudicats disponibles per a la venda se situa en els 6.169 milions d’euros i es redueix en 158 milions d’euros l’últim trimestre de l’any.

 • La intensa activitat comercial permet elevar el total d’immobles comercialitzats (vendes i lloguers) a 2.180 milions d’euros (+119,1% respecte de l’any 2012).

Sanejament del balanç amb cobertures adequades

 • El 2013 CaixaBank registra dotacions i sanejaments per 7.501 milions d’euros.

 • Les provisions per a la cartera creditícia se situen en els 15.478 milions d’euros (+2.807 milions d’euros respecte de l’any 2012), amb una ràtio de cobertura del 61%.

 • La cobertura dels immobles adjudicats disponibles per a la venda arriba al 54%. Augmenta 9 punts percentuals respecte de l’any 2012, després de forts sanejaments.

 

 

Informe Corporatiu Integrat
MENU

Gestió del risc

 

Canvi de tendència en l’evolució dels actius problemàtics

 • Els saldos dubtosos es redueixen, el segon semestre de l’any, en 511 milions d’euros.

 • L’evolució de la ràtio de morositat (11,66% a 31 de desembre de 2013) es veu impactada sobretot pel procés de despalanquejament, l’aplicació dels nous criteris d’operacions refinançades i la integració de Banc de València. Si aïllem l’impacte del segment promotor, la ràtio de morositat se situa en el 6,83%.

 • La cartera neta d’immobles adjudicats disponibles per a la venda se situa en els 6.169 milions d’euros i es redueix en 158 milions d’euros l’últim trimestre de l’any.

 • La intensa activitat comercial permet elevar el total d’immobles comercialitzats (vendes i lloguers) a 2.180 milions d’euros (+119,1% respecte de l’any 2012).

Sanejament del balanç amb cobertures adequades

 • El 2013 CaixaBank registra dotacions i sanejaments per 7.501 milions d’euros.

 • Les provisions per a la cartera creditícia se situen en els 15.478 milions d’euros (+2.807 milions d’euros respecte de l’any 2012), amb una ràtio de cobertura del 61%.

 • La cobertura dels immobles adjudicats disponibles per a la venda arriba al 54%. Augmenta 9 punts percentuals respecte de l’any 2012, després de forts sanejaments.