[Cartes]

Carta del Conseller Delegat

Durant l’any 2014, l’economia mundial ha crescut, igual que el 2013, amb una millora notable de les economies avançades i una moderació del creixement en les economies emergents. A la zona de l’euro, a més de l’efecte positiu del preu del petroli, hi ha dos factors addicionals que ajuden a la recuperació: la millora de les condicions financeres i la depreciació de l’euro. En relació amb el sistema bancari, cal destacar que la fita principal de 2014 ha estat l’entrada en funcionament de la unió bancària.


Ens trobem en un moment en què conviuen el període final de la crisi amb l’inici de la recuperació. En aquest entorn, CaixaBank ha seguit reforçant el seu lideratge a Espanya, amb creixements de quota de mercat en els principals productes i serveis. Gràcies a això, i malgrat l’acusat despalanquejament del sector privat, CaixaBank va mantenir el 2014 una intensa activitat comercial, amb un creixement del 5,2% dels recursos de clients, que va compensar la caiguda del 4,8% de la cartera creditícia.


El nostre model de negoci es basa en una proposta de valor de qualitat, especialitzada per segments i amb una capil·laritat única que ens dóna un avantatge competitiu enorme: la xarxa més extensa d’oficines i canals on-line, reconeguts internacionalment per la seva qualitat, que presenten quotes de penetració superiors a les dels canals tradicionals. A més, també comptem amb una gran capacitat d’innovació i amb una plantilla altament qualificada que ha demostrat compromís i capacitat de gestió en una de les pitjors crisis que es recorden.


El 2014, CaixaBank va seguir llançant iniciatives orientades al servei de segments específics i de gran potencial, com els petits negocis o el sector agrari. També intensifiquem la digitalització de processos i la mobilitat de l’operativa bancària fora de l’oficina, de manera que els gestors comercials poden desplaçar-se on ho sol·licitin els clients i seguir oferint plena funcionalitat bancària.

Com a resultat de la intensa activitat comercial, el marge brut va augmentar un 9%, que en combinació amb una reducció del 4,4% de despeses recurrents va permetre un creixement significatiu del 18% del marge d’explotació recurrent, fins als 3.167 milions d’euros.


Altres prioritats de l’exercici han estat el reforç de la solvència i de la qualitat de l’actiu. D’una banda, hem incrementat la ràtio CET1 BIS III fully loaded en 79 punts bàsics, fins al 12,1%, un dels millors nivells del conjunt de bancs de l’eurozona i, de l’altra, hem reduït els saldos dubtosos un 21%, que ha significat, per primera vegada en molts anys, una caiguda important de la ràtio de morositat, de gairebé dos punts percentuals.


Sortim d’aquesta crisi amb una mida més gran i ocupant la primera posició del mercat bancari. En el futur, hem de seguir avançant en aquesta línia per aconseguir mantenir el nostre lideratge en la nova etapa que iniciem.