[La nostra identitat]

Estructura accionarial

L’accionista de referència del banc, amb una participació del 58,96% del capital social, és Criteria CaixaHolding, una societat d’inversions controlada al 100% per la Fundació Bancària ”la Caixa”.

D’altra banda, el seu capital circulant es divideix entre més de 715.000 accionistes, i més de la meitat està en mans d’inversors institucionals.

Fundació Bancària ”la Caixa”

CaixaBank recull una tradició bancària i financera iniciada el 1904 com a caixa d’estalvis per ”la Caixa”. El 2014, aquesta entitat es va transformar en Fundació Bancària, en compliment de la Llei de caixes d’estalvis i fundacions bancàries. Des d’aleshores, gestiona
l’Obra Social, que ha caracteritzat històricament ”la Caixa” i, a través
de Criteria CaixaHolding, les participacions accionarials del Grup ”la Caixa”, inclosa la de CaixaBank.

 

Obra Social ”la Caixa”

L’Obra Social treballa per contribuir al progrés de les persones i la societat, amb especial incidència en els col·lectius més vulnerables. Manté com a objectiu donar resposta, de forma eficient, als grans reptes de la nostra societat: la lluita contra la pobresa i l’exclusió, l’ocupació, l’atenció a les persones grans i malaltes, l’accés a l’habitatge, el suport a una educació de qualitat, l’avanç de la investigació, i la divulgació de la cultura i el coneixement com a motor del desenvolupament de les persones.