[Resultats i informació financera]

Fortaleses financeres

Excel·lent nivell de liquiditat

El 31 de desembre 2014 la liquiditat bancària se situava en 56.665 milions d’euros, íntegrament de disponibilitat immediata (16,7% de l’actiu del Grup). La ràtio loan to deposits ha baixat en 5,6 punts percentuals fins al 104%, tot reflectint la sòlida estructura de finançament minorista.

Durant l’any s’ha tornat de forma anticipada la totalitat de finançament del BCE del LTRO, per import de 15.480 milions d’euros. Així mateix, s’ha acudit al nou finançament a llarg termini del BCE (TLTRO) per un saldo de 6.868 milions d’euros.

 

Sòlida estructura de capital

El 2014 s’han superat amb èxit la revisió de la qualitat de l’actiu (AQR) i l’exercici de stress test portats a terme per l’Autoritat Bancària Europea (EBA) a nivell del Grup ”la Caixa”. Si s’aplica la metodologia i l’escenari macroeconòmic advers d’aquesta avaluació sobre CaixaBank, el superàvit de capital seria, segons estimacions internes, de 7.706 milions d’euros i la ràtio Common Equity Tier 1 (CET1), del 10,3%.

L’optimització del capital és una de les prioritats del Grup. Referent a això, cal destacar que la capacitat de generació de capital ha resultat en un increment de 112 punts bàsics del CET1 el 2014. El 31 de desembre, el CET1 BIS III va arribar al 13,0%. Això suposa un excés de 11.807 milions d’euros de capital de la màxima qualitat.

Els actius ponderats per risc (APR) s’han situat en 139.729 milions d’euros.

En termes de recursos propis computables totals (Tier Total), s’ha arribat al 16,1%. Així mateix, els recursos propis computables han excedit el nivell mínim regulatori en 11.272 milions d’euros.