[Resultats i informació financera]

Gestió del risc

 

Millora de la qualitat de l’actiu el 2014

  • Els saldos dubtosos s’han reduït en 5.255 milions d’euros el 2014.
  • Disminució de les noves entrades en dubtós (-40% vs 2013)1.
  • Reducció sostinguda de la ràtio de morositat fins al 9,7% (-2 punts percentuals el 2014), amb caiguda en tots els segments de risc. Si s’aïlla l’impacte del sector promotor, la ràtio de morositat s’ha situat en el 6,4% (-40 punts bàsics el 2014).

Gestió de la cartera d’immobles adjudicats a través d’una intensa activitat comercial

  • Els adjudicats nets disponibles per a la venda se situ 6.719 milions. Addicionalment, els actius immobiliaris destinats al lloguer ascendeixen a 2.771 milions d’euros nets de provisions. La ràtio d’ocupació de la cartera destinada al lloguer ha estat del 87%.
  • El 2014 el total d’immobles comercialitzats (venda o lloguer) ha arribat als 2.512 milions d’euros, un 15,3% més respecte del mateix període de l’any anterior.

Polítiques conservadores de cobertura

  • Les provisions per a insolvències totals s’han situat en 11.120 milions d’euros, amb un sòlid nivell de cobertura del 55%.
  • La ràtio de cobertura dels actius immobiliaris adjudicats disponibles per a la venda ha arribat al 55%.

 

(1) El 2013 exclou l’impacte de l’aplicació de nous criteris de classificació d’operacions refinançades i Banc de València.