Newsletter desembre 2022

01 CaixaBank al detall

La importància d'un bon govern corporatiu

Un govern corporatiu sòlid permet a les companyies mantenir un procés de presa de decisions eficient i metòdic, incorpora claredat en l'assignació de funcions i responsabilitats i, alhora, propicia la gestió correcta de riscos i l'eficiència del control intern, cosa que afavoreix la transparència i limita l'aparició de possibles conflictes d'interès.

Tot això promou l'excel·lència de la gestió, que resulta en una aportació de valor encara millor a la companyia i, en conseqüència, als seus grups d'interès.

Principis i pràctiques de govern corporatiu

La Política de Govern Corporatiu de CaixaBank es fonamenta en els valors corporatius de la Societat i també en les millors pràctiques de bon govern, particularment les recomanacions del Codi de Bon Govern de les societats cotitzades aprovat per la CNMV el 2015 i revisat el 2020. CaixaBank publica anualment en el seu Informe Anual de Govern Corporatiu el grau de compliment d'aquestes recomanacions.

01

Competències i autoorganització

eficient del Consell d'Administració

02

Diversitat i equilibri

en la composició del Consell d'Administració

03

Professionalitat per al compliment adequat dels deures

dels membres del Consell d'Administració

04

Remuneració equilibrada

i orientada a atreure i retenir el perfil adequat dels membres del Consell d'Administració

05

Compromís

amb una actuació ètica i sostenible

06

Protecció i foment

dels drets dels accionistes

07

Compliment de la normativa

vigent com a principi rector de totes les persones que integren CaixaBank

08

Prevenció, identificació i tractament adequat dels conflictes d'interès

09

Consecució de l'interès social

amb l'assumpció i l'actualització de les millors pràctiques de bon govern

10

Transparència informativa

que abasta tant l'activitat financera com no financera

Estructura de govern corporatiu

A CaixaBank, la gestió i el control de la Societat estan distribuïts entre la Junta General d'Accionistes, el Consell i les seves comissions:

Junta General d'Accionistes

La Junta General d'Accionistes de CaixaBank és el màxim òrgan de representació i participació dels accionistes a la Societat. De conformitat amb això, per tal de facilitar la participació dels accionistes en la Junta General i l'exercici dels seus drets, el Consell adoptarà totes les mesures oportunes perquè la JGA exerceixi efectivament les funcions que li són pròpies.

Junta General d'Accionistes 2022

QUÒRUM DEL

76,1%

sobre el capital social

94,8%

d'aprovació mitjana

Pots consultar AQUÍ tots els acords aprovats en la Junta General d'Accionistes 2022.

Consell d'Administració

El Consell d'Administració és el màxim òrgan de representació, gestió i administració de la Societat, competent per adoptar acords sobre qualsevol mena d'assumptes, excepte en les matèries reservades a la competència de la Junta General d'Accionistes. Aprova i supervisa les directrius estratègiques i de gestió establertes en interès de totes les societats del Grup i vetlla pel compliment de la normativa, l'aplicació de bones pràctiques en l'exercici de la seva activitat i l'observança dels principis de responsabilitat social addicionals, acceptats voluntàriament.

Consell d'Administració a 30.06.2022

60%

consellers
independents

40%

DONES
AL CONSELL

8

reunions del Consell d'Administració

4 anys

termini d'exercici del càrrec

Millors pràctiques de govern corporatiu a CaixaBank

Ser referent en govern corporatiu és una prioritat estratègica per a CaixaBank. A continuació, s'hi resumeixen les millors pràctiques dutes a terme:

Millors pràctiques de govern corporatiu a CaixaBank

Una acció,
un vot

President i Conseller Delegat amb funcions diferenciades

Conseller Independent Coordinador nomenat des del 2017

Nombre de consellers reduït a 15 (vs. 18 en 2018)

Augment de la proporció de dones nomenades conselleres al 40% (vs. 28% el 2018)

Protecció dels accionistes minoritaris i iniciatives per fomentar la seva implicació

Certificació
AENOR

ISS ESG Quality Score: màxima qualificació en totes les categories, incloent-hi Governança

Les principals fites assolides per CaixaBank l’any 2022

El president de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, explica en el vídeo següent quins han estat els principals reptes assolits per CaixaBank durant l’any 2022.

02 L'acció deCaixaBank

Evolució de l'acció

3,304€

Tancament a 09-12-2022

3,4%

Respecte a la setmana
anterior
(02-12-2022)

36,9%

Respecte al tancament de l’any anterior (31-12-2021)

Variació de les cotitzacions

CaixaBank IBEX 35 Bancs
IBEX 35
Bancs
zona euro
Última setmana -3,4% -1,1% -1,8% -0,5%
Mes en curs -7,2% -0,9% -3,4% -1,7%
El 2022 36,9% -4,9% 9,2% -7,2%
Últims 12 mesos 42,1% -1,3% 14,2% -4,2%

Font: CaixaBank, a partir de dades de Bloomberg.

Indicadors de l'acció

26.632

Capitalització borsària

Milions d’euros

16,4

Volum negociat1

Milions d’accions

36,5%

Volatilitat

12 mesos

8,6x

PER 2022

Vegades

0,73x

P/ Valor teòric comptable2

4,4%

Rendibilitat del dividend3

0,38

Benefici per acció4

4,09

Preu objectiu analistes5

1. Volum mitjà diari de l’any actual a BME.

2. Cotització a tancament de 09-12-2022 i VTC a tancament del 9M2022.

3. Segons dividend pagat amb càrrec a l’exercici 2021.

4. Benefici dels últims 12 mesos.

5. Preu a 07-12-2022. Aquesta informació no constitueix en cap cas una recomanació de compra o de venda de l'acció.

Claus del període

Les últimes setmanes es van caracteritzar pels esdeveniments següents:

Els bancs centrals apunten a noves pujades de tipus, tot i que possiblement a un ritme més lent.

D'una banda, a Europa, les actes de l'última reunió del BCE van reflectir un suport ampli a l'increment de tipus de 75 pb que la institució va fer l'octubre, per bé que alguns membres havien advocat per un ajust més discret (50 pb). Les actes mostren un escenari complex, amb senyals de recessió (encara que moderada) i riscos d'una major persistència de la inflació. En aquest context, Isabel Schnabel, membre del Consell Executiu, va indicar que caldrà seguir incrementant els tipus oficials al desembre i va advertir que veu un marge limitat per fer-ho a un ritme més baix. Als EUA també es van publicar les actes de l'última reunió de la Fed i allà hi ha signes més clars sobre els passos següents del banc central. En concret, una «majoria substancial» dels membres del FOMC és partidària de moderar el ritme de pujades de tipus d'interès, tenint en compte que l'impacte de l'enduriment monetari fet fins ara (375 pb des del març) es notarà el 2023. En aquest sentit, els economistes de la Fed van remarcar en aquesta reunió que els riscos sobre l'escenari central estan marcadament esbiaixats a la baixa i la probabilitat que el 2023 hi hagi una recessió econòmica és del 50%.

Als EUA es revisa a l'alça el PIB del tercer trimestre, però l'activitat econòmica es modera durant el quart.

La segona estimació de la dada de PIB dels EUA va mostrar una lleugera revisió a l'alça, des del 0,6% intertrimestral al 0,7% (2,6% al 2,9% en termes anualitzats). Tanmateix, la resta de les dades publicades durant la setmana van mostrar clars senyals de refredament de l'activitat. D'una banda, l'ISM de manufactures es va situar al novembre per sota dels 50 punts (que separa el terreny expansiu del contractor) per primera vegada des del maig del 2020. Pel que fa al mercat laboral, al novembre la taxa d'atur es va mantenir estable en el 3,7%, mentre que el ritme de creació de llocs de treball es va moderar fins als 263.000 (284.000 durant l'octubre). Això mostra una distensió del mercat laboral, ja que és una xifra inferior a la mitjana observada el 2022 (392.000), però encara una mica superior a la mitjana entre 2017 i 2019 (177.000), cosa que suggereix que la Fed probablement seguirà augmentant els tipus d'interès els pròxims mesos.

El deteriorament de l'activitat a la zona euro no serà tan abrupte com es temia durant el quart trimestre.

De fet, l'índex de sentiment econòmic de la Comissió Europea va aconseguir avançar al novembre (1,0 punts, fins a 93,7), fet que apunta a una caiguda del PIB més modesta durant l'últim trimestre de l'any. Paral·lelament, les expectatives de preus es continuen reduint, sobretot al sector manufacturer i entre les famílies. En aquest sentit, al novembre la moderació dels preus energètics va propiciar un descens en la inflació general a gairebé totes les grans economies de la zona euro, tot i que aquesta encara es manté en cotes molt elevades, alhora que les pressions alcistes en els preus del component subjacent mantenen una major inèrcia. En concret, la inflació general a la zona euro va baixar a un 10,0% interanual, després del 10,6% de l'octubre, mentre que la inflació nucli (que exclou energia i tots els aliments) es va mantenir en el 5,0%. Encara és aviat per afirmar que la inflació europea ha tocat sostre, però, més enllà de la volatilitat en les dades, sí que es pot esperar un camí de moderació gradual el 2023.

La inflació general a Espanya va mantenir la tendència a la baixa al novembre, empesa pels preus de l'energia.

Segons l'indicador avançat de l'IPC publicat per l'INE (Institut Nacional d'Estadística), la inflació general es va situar en el 6,8% al novembre (7,3% a l'octubre). En canvi, la inflació subjacent, que exclou l'energia i els aliments no elaborats, va créixer una dècima respecte a l'octubre i es va situar en el 6,3%. A falta del detall per components, l'INE apunta que la moderació de la inflació a l'octubre es va deure, principalment, a la caiguda dels preus de l'electricitat i, en menor mesura, a l'evolució dels preus dels carburants. Per part seva, el comportament del mercat laboral a Espanya continua sent molt positiu, malgrat el context advers. L'afiliació mitjana a la Seguretat Social pràcticament es va mantenir durant el novembre, amb una caiguda mensual mínima, de 155 persones, davant un retrocés mitjà de 23.200 persones en aquest mes durant el període 2014-2019. A més, en termes desestacionalitzats es registra el creixement més intens de l'últim any (+78.695). Pel que fa a l'atur registrat, torna a sorprendre amb una caiguda de 33.512 persones (-61.595, dada desestacionalitzada), la davallada més important d'un mes de novembre de l'última dècada, a excepció del 2021, un període caracteritzat per la forta recuperació després de la fase més aguda de la pandèmia.

Remuneració a l'accionista
exercici 2022

Distribució d'un dividend en efectiu d'entre el 50% i el 60% del benefici net consolidat, pagador mitjançant un únic abonament l'abril del 2023.

Dividend
en efectiu

Abril
2023

Implementació d'un programa de recompra d'accions en el mercat per un import màxim de 1.800 milions d'euros, amb una durada màxima de 12 mesos des de la data de la seva comunicació (17-05-2022).

1.800 MM€

12 mesos

03 Avantatges per a accionistes

Coneixes el Servei d'informació a l'accionista?

El Servei d'informació a l'accionista et permet estar al dia de la informació corporativa més rellevant, seguir l'evolució de l'acció de CaixaBank a través dels nostres informes periòdics i descobrir les últimes novetats i iniciatives posades a disposició de manera exclusiva per als accionistes de CaixaBank.

A través de la nostra pàgina web corporativa, podràs triar de manera àgil i senzilla quina mena d'informació vols rebre via correu electrònic o SMS.

Ofertes exclusives per a accionistes

10% dto. Electrodomésticos

10% dte.Electrodomèstics

Smeg

Oferta vàlida fins al 31-05-2023

Gaudeix d'un 10 % de descompte en la compra d'una gran varietat d'electrodomèstics amb el millor disseny i estil.

Per beneficiar-te del descompte, introdueix el codi CAIXABANK23 en el moment de fer la compra.

Descompte no aplicable a productes en promoció i/o rebaixats.

Estambul Semana Santa

EgipteGener – abril 2023

Viu una experiència inigualable explorant Egipte i admirant els meravellosos temples, piràmides i efígies del bressol de la civilització. Viatge de 4 nits en creuer pel Nil i 3 nits al Caire.

Informació i reserves

Telèfon: 936 364 700 o halcon358@halcon-viajes.es, indicant que ets accionista de CaixaBank.

CaixaBank és aliè a les relacions comercials i contractuals que es derivin de les promocions ofertes per terceres empreses, ja que només es limita a facilitar l'accés a aquestes.