Newsletter octubre 2021

01 CaixaBank al detall

Emissió de bons en suport als ODS de Nacions Unides

Com a mostra del compromís amb la societat i el medi ambient, el 2019 CaixaBank va aprovar el Marc d'emissió de bons en suport als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de Nacions Unides per emetre bons verds, socials i sostenibles amb els quals generar un impacte positiu en el futur del planeta o el benestar social.

Els ODS són 17 objectius que es van posar en marxa el 2015 per al compliment de l'Agenda 2030 de l'ONU i que impliquen tots els països del món (193 països signants) i tots els agents públics i privats, el tercer sector i la societat en general. CaixaBank, per la seva dimensió i compromís social, contribueix a la consecució d'aquests objectius a través de la seva activitat, la seva acció social i les seves aliances estratègiques.

Posicionament líder en l'emissió de bons ESG

Rànquing bancs europeus per emissió de bons ESG 2020 - 1S 2021

En milers de milions d'euros

1. Sense comptabilitzar l'emissió del Bo Social inaugural el 2019 per import de 1.000 MM €.
2. Peer = comparable.
Font: Dealogic, amb dades de l'any 2020 i 1r semestre de 2021.

Els bons verds, socials i sostenibles (habitualment anomenats, per les seves sigles en anglès, bons ESG), són un tipus de deute classificat com a inversió socialment responsable. El seu funcionament és el mateix que el de la renda fixa tradicional, però amb la diferència que l'emissor es compromet a destinar el finançament obtingut a projectes amb un benefici mediambiental clar o a una finalitat social que contribueixi al progrés de la societat.

Des de l'any 2019, CaixaBank ha emès set bons ESG: quatre bons verds i tres bons socials per un valor total de 6.000 milions d'euros i 500 milions de lliures esterlines, fet que ha posicionat l'entitat com el banc amb el major volum de bons ESG emesos en el mercat creditici de l'euro.

Bons ESG emesos per CaixaBank

2019

Setembre

Bo Social Inaugural

1.000 MM € | Sènior no preferent

Primer banc espanyol a emetre un Bo Social en suport als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides.

2020

Juliol

Bo Social COVID-19

1.000 MM € | Sènior preferent

Segon Bo Social emès, en què el 100 % dels fons s'assignen al finançament atorgat el 2020 de mesures anti-COVID.

Novembre

Bo Verd Inaugural

1.000 MM € | Sènior no preferent

Emissió del primer Bo Verd per finançar projectes que contribueixin a una sostenibilitat mediambiental.

2021

Febrer

Segon Bo Verd

1.000 MM € | Sènior no preferent

CaixaBank obre el mercat espanyol d'emissions sènior el 2021 amb el seu segon Bo Verd.

Març

Tercer Bo Verd

1.000 MM € | Tier 2

Primera emissió d'un Bo Verd subordinat en format "Tier 2" per un banc espanyol.

Maig

Tercer Bo Social

1.000 MM € | Sènior no preferent

Emissió del tercer Bo Social per finançar projectes relacionats amb l'educació i la lluita contra la pobresa.

Juny

Quart Bo Verd

500 MM GBP | Sènior no preferent

Primera emissió d'un Bo Verd en divisa no euro.

Dades a 30-09-2021.

Contribució als ODS de Nacions Unides

Els fons recaptats a través dels bons verds, socials o sostenibles emesos per CaixaBank es destinen exclusivament al finançament o el refinançament d'una sèrie d'actius («Projectes Elegibles») amb l'objectiu de generar un impacte positiu en el foment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides.

Bons verds

Contribució als ODS número 7 / 9

Finançament de projectes d'energia renovable i edificis energèticament eficients que contribueixin a la sostenibilitat mediambiental, mitjançant la reducció de gasos amb efecte d'hivernacle, la prevenció de la contaminació i l'adaptació al canvi climàtic. CaixaBank manté, a 31 de desembre de 2020, més de 4.200 milions d'euros d'actius elegibles.

Bons socials

Contribució als ODS número 1 / 3 / 4 / 8

Finançament d'activitats i projectes que contribueixin a lluitar contra la pobresa, impulsar l'educació i el benestar i fomentar el desenvolupament econòmic i social a les zones més desafavorides d'Espanya. La cartera elegible identificada arribava als 5.000 milions d'euros a 31 de març de 2021.

Emissions de deute:
la importància
dels bons ESG

El director financer de CaixaBank, Javier Pano, explica en el vídeo següent qué són els bons ESG i la seva importància per al medi ambient i el progrés de la societat.

02 L'acció de CaixaBank

Evolució de l'acció

2,721€

Tancament a 08-10-2021

3,26%

Respecte a la setmana
anterior
(01-10-2021)

29,5%

Respecte al tancament de l’any anterior (31-12-2020)

Variació de les cotitzacions

CaixaBank IBEX 35 Bancs IBEX 35 Bancs zona euro
Última setmana 3,3% 1,8% 5,4% 3,3%
Mes en curs 1,4% 1,8% 4,2% 2,4%
El 2021 29,5% 10,9% 39,9% 39,2%
Últims 12 mesos 52,4% 28,1% 103,4% 75,9%

Font: CaixaBank, a partir de dades de Bloomberg.

Indicadors de l'acció

21.933

Capitalització borsària

Milions d’euros

11,5

Volum negociat1

Milions d’accions

39,3%

Volatilitat

12 mesos

8,6x

PER 2022

Vegades

0,63x

P/ Valor teòric comptable2

1,0%

Rendibilitat del dividend3

0,40

Benefici per acció4

3,12

Preu objectiu analistes5

1. Volum mitjà diari de l’any actual a BME.

2. Cotització a tancament de 08-10-2021 i VTC a tancament del 1S21.

3. Segons dividend pagat a càrrec a l’exercici 2020.

4. Benefici dels últims 12 mesos.

5. Preu a 07-10-2021. Aquesta informació no constitueix en cap cas una recomanació de compra o de venda de l'acció.

Claus del període

Les últimes setmanes es van caracteritzar pels esdeveniments següents:

Els bancs centrals es preparen per a la retirada d'estímuls.

Tal com s'esperava, la Reserva Federal dels EUA (Fed) va mantenir sense canvis els seus instruments de política monetària: el rang oficial de tipus d'interès en el 0,00 %-0,25 % i les compres d'actius a un ritme mensual de 80.000 milions de dòlars en treasuries i 40.000 milions de dòlars en MBS. Això no obstant, a la conferència de premsa, el president Jerome Powell va confirmar que es va arribar a un acord a favor d'iniciar la reducció de compres d'actius (tapering) a curt termini i culminar-la a mitjan 2022. Així mateix, en l'actualització de les previsions de tipus, el gràfic dels dots va mostrar que el FOMC està dividit sobre la possibilitat d'avançar la primera pujada al 2022, però afavoreix tres pujades el 2023 i el 2024. Per part seva, el Banc Central Europeu (BCE) va anunciar en la seva darrera reunió que, durant el quart trimestre de 2021, reduirà el ritme de compres d'actius del PEPP, actualment en uns 80.000 milions d'euros mensuals. Va justificar aquesta decisió per la revisió a l'alça de les previsions de PIB i la inflació de la zona de l'euro i assumint que podrà mantenir l'entorn financer acomodatici amb una menor presència en els mercats financers.

La continuïtat en la recuperació als Estats Units anima la Fed a un avançament en la pujada de tipus.

Segons la institució monetària, el procés de vacunació i les polítiques econòmiques han afavorit l'enfortiment de l'activitat i de l'ocupació. Fins i tot així, la Reserva Federal dels EUA (Fed) ha rebaixat les previsions de creixement del PIB per a l'últim trimestre de 2021 (del 7,0 % interanual al 5,9 %), la qual cosa era previsible davant uns indicadors més moderats durant l'estiu com a conseqüència de l'elevada incidència de la variant Delta. Per contra, han augmentat les previsions de creixement per al 2022 (3,8 % durant el quart trimestre de 2022, davant el 3,3 % anterior). Així mateix, la institució va mantenir la seva posició que la pujada de la inflació és transitòria, malgrat que s'ha allargat una mica més del que era previsible degut a les disrupcions en les cadenes de subministraments. En aquest sentit, han incrementat substancialment la inflació del cistell de la despesa de consum personal (PCE, per les seves sigles en anglès), del 3,4 % al 4,2 %, en el quart trimestre de 2021, però han mantingut pràcticament inalterada la previsió del 2022 (2,2 %). En aquest context de recuperació amb tensions inflacionistes transitòries, la meitat dels membres de la Fed esperen ara la primera pujada de tipus el 2022 (abans, el 2023).

Els colls d'ampolla i els seus efectes sobre la inflació es mantenen com un risc rellevant a la zona de l'euro.

L'índex de sentiment econòmic (ISE) publicat per la Comissió Europea pràcticament es va estabilitzar al setembre, després del descens del mes anterior (117,8 vs. 117,6), gràcies al fet que la modesta millora en la confiança del consumidor i la seva estabilitat en la indústria van compensar amb escreix el menor optimisme en serveis. Així, doncs, el balanç del tercer trimestre de l'ISE és força positiu, ja que se situa en valors compatibles amb una expansió de l'economia a ritmes superiors als del segon trimestre. En aquest context, la inflació general i subjacent de la zona de l'euro van augmentar, respectivament, 0,4 i 0,3 p. p. al setembre, fins al 3,4 % i l'1,9 %, cap dels dos nivells no vistos des del 2008. Cal destacar el component energètic, que està contribuint significativament al fort increment de l'índex general (de la mà del preu de l'electricitat i del gas). Amb tot, tant aquest element com altres que han empès la inflació per sobre del 3 % (efectes de base de la rebaixa de l'IVA a Alemanya o fins i tot els colls d'ampolla) són de naturalesa transitòria i s'espera que remetin durant l'any 2022.

L'Institut Nacional d'Estadística (INE) va revisar substancialment a la baixa el creixement del PIB espanyol durant el segon trimestre de 2021.

Segons la nova estimació, el PIB va créixer un 1,1 % intertrimestral (17,5 % interanual), en comptes del 2,8 % anunciat el passat 30 de juliol (19,8 % interanual). La revisió a la baixa s'explica, sobretot, per una minoració del creixement del consum privat d'1,9 p. p., fins al 4,7 % intertrimestral, i un augment del creixement de les importacions d'1,3 p. p., fins al 4,2 % intertrimestral. D'acord amb aquesta nova estimació, durant el segon trimestre de l'any, el PIB se situava un 8,4 % per sota del nivell precrisi (davant el −6,8 % previ). Per part seva, al juliol, el volum de negoci del sector industrial i de serveis va avançar un 1,8 % i un 0,4 % intermensual, respectivament. D'aquesta manera, l'indicador industrial ja se situava per sobre del nivell precrisi (+0,4 % respecte del mateix mes de 2019), mentre que l'homòleg per al sector serveis encara estava una mica per sota (−2,8 %). Finalment, al setembre, la inflació general es va situar en el 4,0 % i la subjacent en el 0,8 %, +0,9 p.p. i +0,6 p. p. respecte de la dada d'agost, respectivament.

Remuneració a l'accionista exercici 2021

Remuneración al accionista ejercicio 2020

El Consell d'Administració va aprovar, en la sessió del 29 de juliol, la política de dividends per al 2021 i va establir la distribució d'un dividend en efectiu entre els accionistes del 50 % del benefici net consolidat ajustat pels impactes extraordinaris relacionats amb la fusió amb Bankia, per abonar en un únic pagament a l'exercici 2022.

Dividend
en efectiu

1 únic pagament en l'exercici 2022

03 Avantatges per a accionistes

Primera reunió del Comitè Consultiu d'accionistes amb el president de CaixaBank

El president de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, es va reunir per primera vegada, des que presideix l'entitat, amb els membres del Comitè Consultiu d'accionistes.

Durant la reunió, el president va posar en valor la importància de la creació del primer grup financer a Espanya i va manifestar que l’operació de fusió amb Bankia té «una clara vocació de servei als nostres clients i a la societat en el seu conjunt i que uneix la recerca de la rendibilitat financera amb una aportació genuïna a la societat».

Més informació

Ofertes exclusives per a accionistes

10% dto. Material deportivo

15% dte.Plantes

10% dto. Material deportivo

Oferta vàlida fins al 31-01-2022

Gaudeix d'un 15 % de descompte en la compra de plantes d'interior i d'exterior a través de la botiga online April Plants.

Per beneficiar-te del descompte, introdueix el codi CAIXABANK en el moment de la compra.

Estambul Semana Santa

Egipte Tardor 2021

Descobreix les meravelles d'Egipte a un preu exclusiu. Viatge de 4 nits en creuer pel Nil i 3 nits al Caire. Sortides directes des de Barcelona i Madrid.

Informació i reserves

Telèfon: 936 364 700 o halcon358@halcon-viajes.es, indicant que ets accionista de CaixaBank.

CaixaBank és aliè a les relacions comercials i contractuals que es derivin de les promocions ofertes per terceres empreses, ja que només es limita a facilitar l'accés a aquestes.