Newsletter maig 2022

01 CaixaBank al detall

ResultatsPrimer trimestre 2022

Durant el primer trimestre de 2022, el Grup CaixaBank va obtenir un benefici atribuït de 707 milions d'euros, un 21,9% més, amb perímetres homogenis, respecte del mateix període de l'exercici anterior.

Aquesta evolució del resultat es basa en el creixement del marge d'explotació i també en la reducció de les dotacions per a insolvències.

707 MM€

Resultat atribuït al Grup CaixaBank

Missatges principals

-Volum de negoci-

El Grup CaixaBank consolida la seva activitat comercial amb un volum de negoci de 973.296 milions d'euros i uns actius totals de 689.217 milions d'euros.

Missatges principals

-Solvència-

Gran fortalesa financera amb una folgada posició de liquiditat (171.202 MM€) i sòlids nivells de capital (13,4% CET1).

Missatges principals

-Gestió del risc-

Adequada gestió del risc que permet reduir la morositat durant l'últim trimestre al 3,5% i elevar la taxa de cobertura al 65%.

Missatges principals

-Integració-

Procés d'integració completat pràcticament al 90% amb programes i models comercials aplicats sobre tota la base de clients.

Compte de resultats

En milions d'euros / % 1T
2022
Variació
interanual
comptable1
Variació
interanual
proforma
Marge d'interessos 1.550 30,1% (5,4%)
Comissions 969 47,0% 2,9%
Ingressos assegurances 202 22,9% 22,9%2
Resultat de participades 51 (33,4%) (42,2%)
Resultats operacions financeres 144 x3,4 x2,8
Marge brut 2.775 34,6% 0,1%
Despeses d’administració i amortització recurrents (1.523) 32,6% (4,3%)
Marge d'explotació sense extraordinaris1 1.252 37,0% 6,0%
Resultat atribuït al Grup - recurrent1 707 37,6% 21,9%

Nota: A efectes comptables, la data de referència per al registre de Bankia és el 31 de març de 2021, moment a partir del qual els resultats de Bankia s'integren en els diversos epígrafs del compte de resultats de CaixaBank. A efectes comparatius, es presenta l'evolució proforma; això és, considerant la contribució de Bankia en el 1T21 i excloent-ne els impactes extraordinaris associats a la integració (en el 1T21, bàsicament badwill).
1. 1T21, sense impacte d'extraordinaris associats a la integració.
2. Impactat per l'entrada en consolidació global de Bankia Vida.

01 Ingressos

Prenent com a referència el compte de resultats proforma que suma els resultats de CaixaBank i Bankia durant el primer trimestre de 2021, a l'efecte de comparativa i sense tenir en compte els extraordinaris de la fusió, els ingressos core1 se situen en 2.761 milions d'euros, amb un lleuger descens de l'1,7%, marcat, essencialment, per la caiguda del marge d'interessos (-5,4%) respecte del mateix període de 2021 per l'entorn de tipus d'interès negatius. Això no obstant, respecte del trimestre anterior, el marge d'interessos disminueix només un 0,6%.
1. Inclou marge d'interessos + comissions netes + ingressos/despeses per contractes d'assegurances + posada en equivalència d'SCA + participacions en BPI Bancaseguros.

02 Despeses

Les despeses d'administració i amortització recurrents disminueixen un 4,3% respecte del mateix període de l'any anterior, fet que reflecteix una forta reducció dels costos per la captura de sinergies derivades de la fusió amb Bankia (940 milions d'euros el 2023). En aquest sentit, les despeses de personal s'han reduït un 5,3% i les despeses generals, un 7,2%.

03 Recursos

Els recursos de clients se situen en els 619.892 milions d'euros i el crèdit brut a la clientela arriba als 353.404 milions d'euros. Al tancament del trimestre, la cartera de crèdit reflecteix una tendència positiva amb un creixement del finançament a empreses i al consum del 0,8% i el 0,6%, respectivament. Per part seva, el saldo de crèdit per a l'adquisició d'habitatge disminueix un 0,8% durant el trimestre, marcat per l'amortització de la cartera, per bé que amb una recuperació de la nova producció respecte de trimestres anteriors.

04 Provisions i cost del risc

Durant el primer trimestre de l'any s'ha constituït un fons col·lectiu per import de 214 milions d'euros per reflectir l'impacte estimat derivat del canvi d'escenari macroeconòmic davant del conflicte a Ucraïna. D'altra banda, el fons COVID-19 no utilitzat se situa en 1.196 milions d'euros al tancament del trimestre (1.395 milions a finals de 2021), atesa la major visibilitat sobre la situació dels clients que van disposar de mesures de suport durant la pandèmia. El cost del risc dels últims 12 mesos se situa en el 0,23%.

Balanç i qualitat creditícia

Solvència i liquiditat

Març 2022

13,4%

CET1

171.202 MM€

en actius líquids

Actius líquids

En milions d'euros

Evolución de los activos líquidos
Qualitat de l'actiu

Març 2022

65%

Ràtio de cobertura

3,5%

Ràtio de morositat

Ràtio de morositat

En percentatge (%)

Evolución de la ratio de morosidad

Servei universal: la xarxa més extensa d’oficines i la major base de clients digitals

4.213

oficines
retail1

x2

Següent comparable,
en oficines i caixers

>90%

Oficines integrades, en té una altra a menys de 500 m

>2.200

Presència en
municipis

671

Municipis com a
única entitat

490

Poblacions addicionals
cobertes amb ofimòbils³

1. Oficines retail a Espanya.

2. Clients persones físiques que han fet almenys un logon en els darrers sis mesos.

3. A finals d'abril, després de l'inici de noves rutes.

4. Dades a febrer (mensuals). Penetració total de banca digital (PC + mòbil) a Espanya.

Inclou clients exclusius i compartits amb altres entitats. Font: Comscore.

~11

milions de
clients digitals²

~43%

Penetració clients
digitals a Espanya4

RK:#1

X 2 vs. # 2 comparable

Presentació de
resultats de CaixaBank
Primer trimestre 2022

El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, va presentar els resultats corresponents al primer trimestre de 2022 en una roda de premsa que va tenir lloc el 29 d’abril passat.

02 L'acció deCaixaBank

Evolució de l'acció

2,950€

Tancament a 06-05-2022

4,5%

Respecte a la setmana
anterior
(29-04-2022)

22,2%

Respecte al tancament de l’any anterior (31-12-2021)

Variació de les cotitzacions

CaixaBank IBEX 35 Bancs
IBEX 35
Bancs
zona euro
Última setmana -4,5% -3,1% -6,8% -4,0%
Mes en curs -4,5% -3,1% -6,8% -4,0%
El 2022 22,2% -4,5% -3,2% -17,6%
Últims 12 mesos 10,6% -7,4% -5,6% -11,7%

Font: CaixaBank, a partir de dades de Bloomberg.

Indicadors de l'acció

23.779

Capitalització borsària

Milions d’euros

18,8

Volum negociat1

Milions d’accions

33,0%

Volatilitat

12 mesos

8,6x

PER 2022

Vegades

0,67x

P/ Valor teòric comptable2

5,0%

Rendibilitat del dividend3

0,29

Benefici per acció4

3,58

Preu objectiu analistes5

1. Volum mitjà diari de l’any actual a BME.

2. Cotització a tancament de 06-05-2022 i VTC a tancament del 1T2022.

3. Segons dividend pagat a càrrec a l’exercici 2021.

4. Benefici dels últims 12 mesos.

5. Preu a 05-05-2022. Aquesta informació no constitueix en cap cas una recomanació de compra o de venda de l'acció.

Claus del període

Les últimes setmanes es van caracteritzar pels esdeveniments següents:

El Fons Monetari Internacional (FMI) va revisar a la baixa les seves projeccions de creixement per als anys 2022 i 2023.

En el seu informe de perspectives del mes d'abril, l'FMI va rebaixar les seves previsions de creixement del PIB mundial per a 2022 i 2023 fins al 3,6% en tots dos anys (0,8 i 0,2 p.p. menys que el projectat al gener, respectivament). L'organisme internacional va argumentar la seva decisió en el fet que el shock econòmic derivat de la guerra a Ucraïna es produeix en un context en què encara persisteixen les cicatrius de la pandèmia, els desequilibris derivats de les cadenes de subministraments globals i les pressions inflacionistes. Pel que fa a aquestes últimes, preveu que s'ampliaran en els pròxims mesos, en part per l'alça dels preus de les primeres matèries impulsats per la guerra, i que es prolongarà la permanència de la inflació en nivells elevats. Per àrees geogràfiques, tot i que l'ajust de les previsions va afectar en major mesura les economies emergents, va destacar la rebaixa del PIB previst per a la zona de l'euro (–1,1 p.p. el 2022, fins al 2,8%). Per part seva, per a Espanya va rebaixar les previsions de creixement en 1 p.p. el 2022 i en 0,5 p.p. el 2023, fins al 4,8% i el 3,3%, respectivament; i preveu que la inflació se situï en el 5,3% per a la mitjana del 2022 i en l'1,3% per a la del 2023.

Pujada de tipus històrica de la Reserva Federal, però sense sorpreses.

La Reserva Federal (Fed) va pujar els tipus d’interès a 50 p. b. fins a l’interval del 0,75%- 1,00%. Així mateix, també va anunciar que en les reunions següents realitzarà moviments similars. La intenció de la institució monetària és portar els tipus d’interès fins al terreny neutral (al voltant del 2,5%) durant el 2022. Consideren que l’activitat econòmica i el mercat laboral tenen prou solidesa per suportar una política monetària més restrictiva sense necessàriament desembocar en una recessió, en un context on les pressions inflacionistes són la principal preocupació. En aquest context de normalització de la política monetària, la Fed va anunciar que a partir del juny començarà a reduir la mida del balanç deixant de reinvertir al seu venciment els treasuries i MBS amb un límit mensual de 47.500 milions de dòlars. A la zona de l’euro, els comentaris dels responsables del Banc Central Europeu (BCE) van deixar entreveure un possible avenç de la pujada dels tipus a la regió per l’estiu.

El PIB estatunidenc va caure durant el primer trimestre del 2022, però la demanda interna va resistir.

El PIB es va contreure un 0,4% intertrimestral (3,6% interanual), la qual cosa contrasta amb l'avenç de l'1,7% intertrimestral durant el quart trimestre de 2021. Això no obstant, la notable pèrdua de vigor va resultar molt afectada per una contribució negativa del sector extern i de la variació d'existències. Sense aquests components, la demanda interna va mantenir el ritme de creixement en cotes considerables, cosa que reflecteix el bon acompliment de la inversió empresarial i la resiliència del consum privat, afavorit pel bon comportament del mercat laboral i l'estalvi acumulat en els darrers anys, i tot malgrat el brot d'òmicron de començaments d'any. De cara al segon trimestre de l'any, les dades mensuals continuen aguantant el context d'incertesa, encara que els riscos sobre l'economia continuen sent significatius i se centren al voltant de l'evolució de la pandèmia, la resolució dels colls d'ampolla i les tensions inflacionistes.

El creixement del PIB de la zona de l'euro aconsegueix mantenir-se en terreny positiu durant el primer trimestre de l'any, malgrat la guerra a Ucraïna.

L'economia de la zona de l'euro va avançar un 0,2% intertrimestral i un 5,0% en termes interanuals. L'evolució per països va ser desigual. Així, doncs, França va decebre en estancar-se (0,0% intertrimestral davant del 0,2% anticipat); Espanya va créixer un 0,3%, menys del que esperàvem, i Itàlia va caure més del que es preveia (−0,2% davant del −0,1% previst). Mentrestant, Alemanya va sorprendre positivament en créixer un 0,2%, tot i que encara no ha recuperat el seu nivell pre COVID. Per part seva, Portugal va anotar un destacable creixement del 2,6% intertrimestral. Malgrat la dada relativament positiva per a l'agregat de la regió, l'impacte de la guerra a Ucraïna es notarà amb més intensitat durant el segon trimestre de l'any, tal com apunten els primers indicadors de confiança per al mes d'abril. En aquest context, la inflació general de l'abril va pujar només 0,1 p.p. fins al 7,5%.

El creixement del PIB a Espanya es va moderar durant el primer trimestre del 2022 en un entorn exigent.

El PIB va créixer un 0,3% intertrimestral durant el primer trimestre del 2022 (6,4% interanual), un registre molt inferior al del trimestre anterior (2,2% intertrimestral) i lleugerament per sota del que es preveia (0,5%, segons CaixaBank Research). Amb aquesta dada, el PIB se situa un 3,4% per sota del nivell prepandèmia (4T 2019). És una dada modesta, però que s'emmarca en un trimestre condicionat, en el tram inicial, pels efectes de la variant òmicron i, en el tram final, pels efectes de l'esclat del conflicte bèl·lic a Ucraïna. Per part seva, la inflació general es va moderar fins al 8,4% a l'abril (9,8% al març). Malgrat la moderació de la dada, es tracta del segon valor més alt de les últimes tres dècades, només superat pel registre del març. En canvi, la inflació subjacent va augmentar significativament fins al 4,4% (3,4% al març), el valor més alt de la sèrie des del 1995. Segons explica l'INE, en la dada d'abril destaquen els descensos dels preus de l'electricitat i els carburants i, en sentit contrari, l'augment dels preus dels aliments i les begudes no alcohòliques.

Remuneració a l'accionista
exercici 2022

Distribució d'un dividend en efectiu d'entre el 50% i el 60% del benefici net consolidat, pagador mitjançant un únic abonament l'abril del 2023.

Dividend en efectiu

Abril
2023

Implementació d'un programa de recompra d'accions en el mercat durant l'any fiscal 2022.

Més informació

Remuneración al accionista ejercicio 2020

03 Avantatges per a accionistes

Nou sorteig per a accionistes de CaixaBank

Ets seguidor del nostre perfil de Twitter @AccionistesCABK?

Segueix-nos i podràs guanyar un dels 4 televisors Samsung Neo QLED QN93A que sortegem.

Ofertes exclusives per a accionistes

10% dto. Material deportivo

20% dte.Rellotges

10% dto. Material deportivo

Oferta vàlida fins al 30-09-2022

Gaudeix d'un 20% de descompte en rellotges per a dona, home i nen a la botiga online Clicktime.

Per beneficiar-te del descompte, introdueix el codi CAIXABANK en el moment de fer la compra. Descompte no acumulable a altres ofertes i promocions.

Estambul Semana Santa

Los Cabos
(Baixa Califòrnia)Juny 2022

Descobreix un Mèxic diferent a Los Cabos (Baixa Califòrnia), un indret espectacular per gaudir de tots els sentits. Viatge de 8 dies en règim de tot inclòs.

Informació i reserves

Telèfon: 936 364 700 o halcon358@halcon-viajes.es, indicant que ets accionista de CaixaBank.

CaixaBank és aliè a les relacions comercials i contractuals que es derivin de les promocions ofertes per terceres empreses, ja que només es limita a facilitar l'accés a aquestes.