Newsletter setembre 2021

01 CaixaBank al detall

Resultats Primer semestre 2021

El Grup CaixaBank va obtenir durant el primer semestre de l’any un benefici ajustat sense extraordinaris associats a la fusió de 1.278 milions d’euros, respecte dels 205 milions registrats durant el mateix període de l’exercici anterior, que va estar llastat per les fortes provisions constituïdes per anticipar-se als impactes futurs associats a la COVID-19.

1.278 MM€

Resultat atribuït al Grup CaixaBank

(sense extraordinaris associats a la fusió amb Bankia)

Missatges principals

El Grup CaixaBank referma el seu creixement amb un volum de negoci que supera els 964.000 milions d'euros (recursos i crèdits a la clientela) i uns actius totals de més de 674.000 milions.

Missatges principals

Consolidació de la fortalesa financera del nou grup amb una posició de liquiditat folgada (162.731 MM€) i una qualitat de balanç sòlida (12,9 % CET1).

Missatges principals

La integració operativa de Bankia avança satisfactòriament amb una bona acollida de l'acord laboral i una revisió a l'alça dels objectius d'estalvis de costos fins als 940 milions d'euros anuals, enfront dels 770 milions calculats inicialment per a l'any 2023.

Missatges principals

El Consell d’Administració va aprobar la política de dividends per al 2021 i va establir la distribució d’un dividend en efectiu del 50% del benefici net consolidat ajustat, per abonar en un únic pagament durant l'exercici 2022.

Compte de resultats

01 Ingressos

Prenent com a referència el compte proforma que suma els resultats de CaixaBank i Bankia, tant durant el primer semestre de 2020 com en el de 2021, els ingressos core¹ registren un increment de l'1,2 % en taxa interanual. El marge d'interessos disminueix un 2,3 % respecte del mateix període de l'any 2020 degut a la caiguda dels ingressos del crèdit per la reducció dels tipus d'interès i al canvi d'estructura de la cartera, amb un major pes dels préstecs ICO i crèdit al sector públic i una menor aportació del finançament al consum. El marge brut es redueix un 0,6 %, sobretot pels menors resultats d'operacions financeres (-68,4 %) i les majors càrregues registrades en altres ingressos i despeses d'explotació (+12,2 %).

1. Inclou marge d'interessos + comissions netes + ingressos/despeses per contractes d'assegurances + posada en equivalència d'SCA + participacions a BPI Bancaseguros.

02 Despeses

Les despeses d'administració i amortització recurrents baixen lleugerament (-0,6 %), la qual cosa reflecteix la gestió de la base de costos i l'estabilitat en les despeses de personal (-0,2 %). Aquest esforç en la reducció de costos, juntament amb l'evolució dels ingressos core (+1,2 %), permet la millora de la ràtio d'eficiència core en 2,1 punts percentuals, fins al 54,6 % en els darrers 12 mesos.

03 Recursos

Els recursos de clients arriben als 600.993 milions d'euros i el crèdit brut a la clientela assoleix els 363.012 milions d'euros, un 44,7 % i 48,8 % més durant l'any, respectivament, després de la integració del balanç de Bankia. Excloent-ne aquest efecte, durant el primer semestre de l'any, el crèdit a particulars es manté estable sense registrar cap increment, el crèdit a empreses es contreu un 3 % després del fort creixement al 2020 vinculat a crèdits amb garantia ICO i sense i, finalment, el finançament al sector públic puja un 4 %.

04 Provisions i impactes extraordinaris de la integració

Les dotacions per a insolvències se situen en -451 milions d'euros, enfront dels -1.814 milions del primer semestre de 2020, que incloïa el registre d'una dotació de -1.450 milions per anticipar impactes futurs associats a la COVID-19.

La integració suposa una aportació positiva neta a efectes comptables de 4.300 milions pel fons de comerç negatiu o badwill, i una negativa de 1.397 milions pel cost del procés de reestructuració de personal i altres despeses associades a la integració. Incorporant aquests impactes extraordinaris associats a la fusió, el resultat atribuït, que inclou únicament l'aportació de Bankia a partir del segon trimestre, se situa en 4.181 milions d'euros.

En milions d'euros / % 1S
2021
Variació
interanual
comptable
Variació
interanual
proforma
Marge d'interessos 2.827 16,6% (2,3%)
Comissions netes 1.640 29,5% 5,5%
Ingressos core 4.899 20,6% 1,2%
Marge brut 4.883 18,6% (0,6%)
Despeses d’administració i amortització recurrents (2.747) 17,1% (0,6%)
Marge d'explotació sense despeses extraordinàries 2.136 20,5% (0,7%)
Resultat atribuït al Grup sense extraordinaris de fusió 1.278 x 6,2 x 3,9

Resultats extraordinaris i altres provisions

Acord laboral (1.319)
Altres despeses extraordinàries i provisions (78)
Fons de comerç o badwill (impacte comptable) 4.300
Resultat atribuït al Grup 4.181

Balanç i qualitat creditícia

Solvència i liquiditat

Juny 2021

12,9%

CET1

162.731 MM€

en actius líquids

Actius líquids

En milions d’euros

Evolución de los activos líquidos
Qualitat de l'actiu

Juny 2021

64%

Ràtio de cobertura

3,6%

Ràtio de morositat

Ràtio de morositat

En percentatge (%)

Evolución de la ratio de morosidad

Elevades quotes de mercat en els principals productes bancaris

Nombre de clients

21 MM

Millor banc a
Espanya 2021

Millor banc a Espanya i a
Europa Occidental 2021

Quotes de mercat proforma¹ en els principals productes a Espanya

Dipòsits²
25,1%
Estalvi a
llarg termini³
29,3%
Fons
inversió
24,9%
Plans de
pensió
33,7%
Crèdit²
24,9%
Crèdit
habitatge
26,6%
Crèdit
al consum
22,5%
Finançament
a empreses
23,9%

1. Dades CaixaBank + Bankia.

2. Crèdits/dipòsits de llars i empreses (excloent-hi el sector públic i les institucions financeres).

3. Quota combinada de fons, plans i assegurances d'estalvi. En la quota d'assegurances d'estalvi es considera el 100 % de negoci de Bankia Mapfre Vida. Les dades del sector són estimades.

Les claus dels
resultats de CaixaBank
Primer semestre 2021

El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, explica els resultats de l'entitat durant el primer semestre de l'any, els primers del grup CaixaBank després de la fusió amb Bankia.

02 L'acció de CaixaBank

Evolució de l'acció

2,579€

Tancament a 10-09-2021

2,42%

Respecte a la setmana
anterior
(03-09-2021)

26,04%

Respecte al tancament de l’any anterior (31-12-2021)

Variació de les cotitzacions

CaixaBank IBEX 35 Bancs IBEX 35 Bancs zona euro
Última setmana -2,4% -1,9% -1,5% -1,2%
Mes en curs -2,0% -1,7% -1,9% -1,1%
El 2021 22,8% 7,7% 28,7% 29,7%
Últims 12 mesos 26,4% 24,2% 71,4% 53,1%

Font: CaixaBank, a partir de dades de Bloomberg.

Indicadors de l'acció

20.788

Capitalització borsària

Milions d’euros

11,6

Volum negociat1

Milions d’accions

40,5%

Volatilitat

12 mesos

8,0x

PER 2022

Vegades

0,60x

P/ Valor teòric comptable2

1,0%

Rendibilitat del dividend3

0,38

Benefici per acció4

3,11

Preu objectiu analistes5

1. Volum mitjà diari de l’any actual a BME.

2. Cotització a tancament de 10-09-2021 i VTC a tancament del 1S21.

3. Segons dividend pagat a càrrec a l’exercici 2020.

4. Benefici dels últims 12 mesos.

5. Preu a 09-09-2021. Aquesta informació no constitueix en cap cas una recomanació de compra o de venda de l'acció.

Claus del període

Les últimes setmanes es van caracteritzar pels esdeveniments següents:

Els bancs centrals aplanen el terreny per a la reducció de les compres d'actius.

En el congrés de Jackson Hole celebrat el mes d'agost passat, el president de la Reserva Federal dels EUA (Fed), Jerome Powell, va compartir una visió positiva de l'escenari econòmic, encara que va destacar la incertesa de la variant Delta com a risc principal. Aquest discurs va mantenir certa continuïtat amb el que s'havia expressat en les actes de l'última reunió del FOMC, en què la majoria dels seus membres van considerar que abans de finals d'any s'observaria l'avenç significatiu cap als objectius d'inflació i la plena ocupació necessària per reduir el ritme de compra d'actius (tapering). Per part seva, el Banc Central Europeu (BCE) va anunciar en la seva última reunió del Consell de Govern que reduirà moderadament el ritme de compres mensuals del PEPP. Actualment, estava adquirint actius per valor de 80.000 milions d'euros al mes, una quantitat que es podria reduir fins als 60.000 milions. El BCE justifica aquesta decisió perquè entén que és possible mantenir un entorn financer acomodatici amb un ritme de compres més baix a la vista de les noves previsions macroeconòmiques amb què treballa. En concret, el nou quadre de previsions del BCE incorpora una revisió a l'alça de 0,4 p. p. en el creixement del PIB del 2021 i de 0,3 i 0,2 p. p. en la inflació del 2021 i el 2022, respectivament. Christine Lagarde va reiterar que el repunt de la inflació és de naturalesa transitòria i que els elements que l'estan empenyent a l'alça, i que ho faran encara més en el tram final de l'any, haurien de remetre durant el 2022.

El mercat laboral nord-americà va decebre a l'agost davant el shock de la variant Delta.

Es van crear 235.000 llocs de treball durant tot el mes, substancialment per sota del milió del juliol i de les expectatives de mercat. La menor creació de llocs de treball va estar concentrada en el sector de l'oci, clarament afectat pel deteriorament sanitari al llarg de l'estiu. Aquest comportament també es va veure reflectit en les enquestes empresarials del sector serveis i en els índexs de confiança dels consumidors de l'agost, que van retrocedir respecte dels nivells del juliol. Per contra, el sector manufacturer continua mostrant avenços notables en l'activitat, malgrat la persistència en els colls d'ampolla. En concret, l'índex ISM de manufactures va augmentar a l'agost (59,5 punts, +0,4 p. p. respecte del juliol), malgrat els problemes persistents en el subministrament d'entrades i les dificultats de cobrir vacants. El seu homòleg de serveis va davallar durant el mes (−2,4 p. p., fins als 61,7 punts), tot i que encara se situa en una còmoda zona expansiva.

La confiança empresarial de la zona de l’euro es va mantenir elevada l'agost.

L'índex de sentiment empresarial compost (PMI), després de sis mesos consecutius pujant, va cedir lleugerament a l'agost, però es va mantenir entre els màxims de 20 anys (59,5 vs. 60,2). Destaca la resistència de la confiança en serveis davant l'avenç de la variant Delta (59,7 vs. 59,8) i la modesta correcció de la confiança en manufactures (61,5 vs. 62,8), malgrat els problemes en les cadenes globals de producció. Precisament, la persistència d'aquests colls d'ampolla condiciona que els costos i els preus finals creixin al ritme més elevat dels últims 20 anys, situació que es podria mantenir si considerem que les empreses estan contractant al major ritme en dues dècades. En balanç, les perspectives continuen sent favorables per a la zona de l'euro i encara és possible que el creixement durant el tercer trimestre superi el 2,0 % intertrimestral del segon trimestre de 2021.

La recuperació espanyola continua durant la temporada d'estiu malgrat la nova onada de contagis.

A l'agost, l'índex PMI per al sector manufacturer es va situar en els 59,5 punts (+0,5 p. p. respecte del mes anterior), un registre que apunta a taxes d'avenç molt elevades en el sector, malgrat els problemes persistents en la cadena de subministraments. Al seu torn, l'indicador homòleg del sector serveis es va situar en els 60,1 punts, una mica per sota del registre del mes anterior (61,9 punts), però encara en cotes molt elevades des d'una perspectiva històrica. D'altra banda, les dades sobre l'evolució del sector turístic també mostren una forta recuperació. Tot i que al juliol van arribar un 55,5 % menys de turistes estrangers que els que van arribar durant el mateix mes del 2019, la caiguda va ser molt inferior a la del mes anterior, del 74,9 %, o a la del primer trimestre del 2021, del 91,5 %. En canvi, el turisme domèstic es va situar en cotes superiors a les del 2019. Per part seva, la inflació general va pujar fins al 3,3 % a l'agost (2,9 % al juliol), de la mà d'un nou augment del preu de l'electricitat.

Remuneració a l'accionista exercici 2021

Remuneración al accionista ejercicio 2020

El Consell d'Administració va aprovar, en la sessió del 29 de juliol, la política de dividends per al 2021 i va establir la distribució d'un dividend en efectiu entre els accionistes del 50 % del benefici net consolidat ajustat pels impactes extraordinaris relacionats amb la fusió amb Bankia, per abonar en un únic pagament a l'exercici 2022.

Dividend
en efectiu

1 únic pagament en l'exercici 2022

03 Avantatges per a accionistes

Noves activitats disponibles a CaixaForum

Si vols reservar plaça per a alguna de les activitats proposades, envia'ns un correu electrònic a accionista@CaixaBank.com indicant l'activitat a la qual vols assistir, el teu nom complet i DNI. Places limitades.

Ofertes exclusives per a accionistes

10% dto. Material deportivo

15% dte.Paradors

10% dto. Material deportivo

Oferta vàlida fins al 22-12-2021

Gaudeix d'un 15 % de descompte sobre la «Tarifa Parador» en règim d'allotjament i esmorzar i en habitació estàndard.

Per beneficiar-te del descompte, introdueix el codi CE15CXBK en el moment de fer la teva reserva.

Estambul Semana Santa

GalíciaTardor 2021

Descobreix els llocs més bonics de Galícia, racons plens d'història i paisatges impressionants. Viatge de 7 dies en hotel de tres estrelles i règim de pensió completa.

Informació i reserves

Telèfon: 936 364 700 o halcon358@halcon-viajes.es, indicant que ets accionista de CaixaBank.

CaixaBank és aliè a les relacions comercials i contractuals que es derivin de les promocions ofertes per terceres empreses, ja que només es limita a facilitar l'accés a aquestes.