Newsletter setembre 2022

01 CaixaBank al detall

ResultatsPrimer semestre 2022

El Grup CaixaBank va obtenir un benefici atribuït de 1.573 milions d'euros durant el primer semestre del 2022, un 17,1% més respecte al mateix període de l'exercici anterior prenent com a base perímetres homogenis.

El creixement dels resultats es basa en una forta activitat comercial, que permet compensar la reducció del marge d'interessos amb ingressos per serveis, així com en la reducció de costos per les sinergies de la fusió i les dotacions més baixes a provisions.

1.573 MM€

Resultat atribuït al Grup CaixaBank

Missatges principals

-Volum de negoci-

Forta recuperació de l'activitat comercial amb un volum de negoci de 986.857 milions d'euros i uns actius totals de 704.505 milions d'euros.

Missatges principals

-Gestió del risc-

La ràtio de morositat es redueix amb força i se situa en el 3,2%, el nivell més baix des del desembre del 2008, amb una millora de la ràtio de cobertura fins al 65%.

Missatges principals

-Solvència-

Gran fortalesa financera, amb una posició de liquiditat folgada (162.847 MM€) i sòlids nivells de capital (12,4% CET1).

Missatges principals

-Integració amb Bankia-

Procés d'integració completat amb el compromís d'oferir el millor servei i ajudar l'economia de les famílies i les empreses.

Compte de resultats

En milions d'euros / % 1S
2021
1S
2022
Variació
interanual
proforma
Marge d'interessos 3.156 3.275 (3,6%)
Comissions 1.994 1.922 3,8%
Ingressos assegurances 411 318 29,3%²
Resultat de participades 243 369 (34,0%)
Resultat d’operacions financeres 247 90 x2,7
Marge brut 5.665 5.593 1,1%
Despeses d’administració i amortització recurrents (3.011) (3.191) (5,6%)
Marge d'explotació sense extraordinaris 1 2.644 2.403 10,0%
Resultat atribuït al Grup1 1.573 1.343 17,1%

Nota: A efectes comparatius, es presenta l'evolució proforma, és a dir, considerant la contribució de Bankia durant l'1T21 i excloent-ne impactes extraordinaris associats a la integració (Badwill, acord laboral i altres despeses).
1. 1S21, sense impacte d'extraordinaris associats a la integració.
2. 1S22, afectat per la consolidació de BKIA Vida des de l'1 de gener del 2022.

01 Ingressos

Els resultats del primer semestre, que es comparen amb la suma proforma de Bankia i CaixaBank durant el mateix període de l'any anterior sense tenir en compte els extraordinaris de la fusió, mostren que els ingressos es mantenen estables. El descens del marge d'interessos (-3,6%) derivat de l'entorn de tipus d'interès negatius fins a mitjan semestre queda compensat pel creixement de la resta d'ingressos (+7,8%), en especial dels provinents de l'activitat comercial (+1,1% comissions bancàries recurrents, +6,3% estalvi llarg termini, +10,2% assegurances-protecció)

02 Despeses

Les despeses d'administració i amortització disminueixen un 5,6% respecte al mateix període de l'any anterior, cosa que reflecteix una forta reducció dels costos per la captura de sinergies derivades de la fusió amb Bankia (940 milions d'euros el 2023, dels quals aproximadament el 80% es capturen durant el 2022). En aquest sentit, els costos de personal s'han reduït un 7,5% per la sortida voluntària de professionals en el marc de l'Acord Laboral i les despeses generals, un 2,6%.

03 Recursos

Els recursos de clients es mantenen estables en els 624.087 milions d'euros i el crèdit brut a la clientela assoleix els 362.770 milions d'euros. La cartera de crèdit sana augmenta un 3,2% durant l'any, gràcies a l'important increment de la nova producció de crèdit. La producció d'hipoteques creix un 58%, en termes interanuals, fins a assolir un volum de 5.928 milions d'euros. Així mateix, la nova producció de finançament al consum augmenta un 21%, fins als 5.142 milions, i la nova producció de crèdit a empreses i banca corporativa creix un 57% interanual.

04 Provisions i cost del risc

CaixaBank manté un fons col·lectiu de provisions romanent per un import de 1.257 milions d'euros, per fer front a les conseqüències que pugui tenir l'incert escenari macroeconòmic actual, especialment desfavorable a causa de la pandèmia i de la invasió d'Ucraïna per part de Rússia. D'altra banda, les provisions per a insolvències es redueixen un 16,8% respecte al mateix període de l'any anterior, fins als 376 milions d'euros. El cost del risc (últims 12 mesos) se situa en el 0,23%.

Balanç i qualitat creditícia

Solvència i liquiditat

Juny 2022

12,4%

CET1

162.847 MM€

en actius líquids

Actius líquids

En milions d'euros

Evolución de los activos líquidos
Qualitat de l'actiu

Juny 2022

65%

Ràtio de cobertura

3,2%

Ràtio de morositat

Ràtio de morositat

En percentatge (%)

Evolución de la ratio de morosidad

Entitat líder en el negoci
de banca i assegurances

#1

Millor Banc a Espanya 2022

#1

Millor Banc a Portugal 2022

#1

Millor Banc en Responsabilitat Corporativa a Europa Occidental 2022

20,4

milions de clients Grup CaixaBank

45.022

empleats
Grup CaixaBank

3.934

oficines retail
a Espanya

Presentació de resultats de CaixaBank
Primer semestre 2022

El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, va presentar els resultats corresponents al primer semestre del 2022 en una roda de premsa que va tenir lloc el 29 de juliol passat.

02 L'acció deCaixaBank

Evolució de l'acció

3,328€

Tancament a 09-09-2022

9,8%

Respecte a la setmana
anterior
(02-09-2022)

37,9%

Respecte al tancament de l’any anterior (31-12-2021)

Variació de les cotitzacions

CaixaBank IBEX 35 Bancs
IBEX 35
Bancs
zona euro
Última setmana 9,8% 1,3% 6,6% 4,5%
Mes en curs 10,8% 1,9% 7,5% 6,1%
El 2022 37,9% -7,8% 0,5% -16,5%
Últims 12 mesos 27,0% -8,7% -4,6% -13,1%

Font: CaixaBank, a partir de dades de Bloomberg.

Indicadors de l'acció

26.826

Capitalització borsària

Milions d’euros

17,5

Volum negociat1

Milions d’accions

35,4%

Volatilitat

12 mesos

10,0x

PER 2022

Vegades

0,75x

P/ Valor teòric comptable2

4,4%

Rendibilitat del dividend3

0,33

Benefici per acció4

3,78

Preu objectiu analistes5

1. Volum mitjà diari de l’any actual a BME.

2. Cotització a tancament de 09-09-2022 i VTC a tancament del 1S2022.

3. Segons dividend pagat amb càrrec a l’exercici 2021.

4. Benefici dels últims 12 mesos.

5. Preu a 08-09-2022. Aquesta informació no constitueix en cap cas una recomanació de compra o de venda de l'acció.

Claus del període

Les últimes setmanes es van caracteritzar pels esdeveniments següents:

El BCE endureix el to i puja els tipus en 75 p. b. (punts bàsics)

El BCE va situar el tipus sobre la facilitat de dipòsit (depo) i el de les operacions de finançament (refi) al 0,75% i l’1,25%, respectivament. L’elevada inflació i l’expectativa que es mantingui per sobre de l’objectiu del 2% durant un llarg període de temps van forçar el BCE a augmentar els tipus d’interès en una magnitud gens habitual i a anunciar que a les properes reunions hi haurà més pujades de tipus, la intensitat de les quals dependrà de l’evolució de les dades econòmiques. De fet, la institució considera que encara són lluny del tipus d’interès necessari per fer retornar la inflació al 2% i que l’actual to de la política monetària és acomodatici.
Quant a la Fed, el seu president, Jerome Powell, va reiterar en la seva compareixença a Jackson Hole que el banc central nord-americà planeja continuar ajustant a l'alça els tipus durant les pròximes reunions, tot i que va aclarir que la Fed basarà les seves decisions en funció de l'evolució de les dades i que, en aquest sentit, després dels 75 p. b. tant del mes de juny com de juliol, en algun moment es podrien acordar pujades menys agressives.

Continua la publicació d'indicadors mixtos als EUA durant el tercer trimestre de 2022.

L'índex ISM de manufactures de l'agost es va mantenir estable, per sobre dels 50 punts (52, 4 punts), la qual cosa indica que l'economia nord-americana encara no ha entrat en recessió (malgrat els dos trimestres consecutius de contraccions del PIB). Així mateix, cal esmentar que en els detalls de l'índex ISM s'evidencia una certa millora en les pressions inflacionistes. En l'àmbit laboral, a l'agost es van crear 315.000 llocs de treball, una xifra que és molt robusta, sobretot després dels elevats increments viscuts en els mesos anteriors. La taxa d'atur es va mantenir en un baix 3,7% (malgrat la lleu pujada mensual), mentre que els salaris van continuar marcant avenços notables (5,2% interanual), tot i que per sota de mesos anteriors. Ben al contrari, en el mercat immobiliari, els indicadors més recents continuen mostrant un alentiment important en el sector (per exemple, preus índex Case-Shiller), que s'ha vist molt afectat per la pujada de tipus de la Fed.

Les expectatives per a la zona de l'euro es van continuar deteriorant durant l'agost.

L'índex de sentiment econòmic per a la zona euro va tornar a caure i es va situar en mínims de 17 mesos (97,6 vs. 98,9). Es confirma que l'impacte positiu de l'aixecament de restriccions sobre el sector serveis pràcticament s'ha esvaït i que els elevats preus de l'energia continuen castigant amb una intensitat especial el sector industrial. Mentrestant, la inflació va sorprendre a l'alça a l'agost i va marcar un nou màxim històric (9,1% vs. 8,9%). Aquest repunt s'explica, en bona part, per l'avenç en la inflació nucli (béns industrials i serveis), que es va situar en el 4,3%, i també pel repunt en els preus dels aliments (10,6%). Tot apunta al fet que les pressions inflacionistes es mantindran elevades durant els pròxims mesos, ja que els preus de l'energia continuaran molt pressionats pels dubtes sobre la voluntat de Rússia de mantenir el subministrament de gas a Europa durant l'hivern que ve.

La inflació general a Espanya es va moderar fins al 10,4% a l'agost (10,8% al juliol), segons l'indicador avançat de l'IPC publicat per l'INE, mentre que la inflació subjacent va augmentar fins al 6,4% (6,1% al juliol).

La moderació de la inflació general va ser deguda sobretot a la caiguda dels preus dels carburants, els quals, després de dos mesos d'alces significatives, han recuperat nivells semblants als del mes de maig. Per part seva, els preus de l'electricitat, l'alimentació i els serveis vinculats al turisme van continuar pressionant la inflació a l'alça.
Pel que fa al mercat laboral, l'afiliació a la Seguretat Social va caure a l'agost en 189.963 persones, mentre que la xifra d'aturats va augmentar en 40.428 persones, fins als 2.924.240. Si es corregeix l'estacionalitat, l'afiliació augmenta en 62.135 treballadors i el nombre d'aturats s'incrementa lleugerament, per tercer mes consecutiu, en 3.184 persones.

Remuneració a l'accionista
exercici 2022

Distribució d'un dividend en efectiu d'entre el 50% i el 60% del benefici net consolidat, pagador mitjançant un únic abonament l'abril del 2023.

Dividend
en efectiu

Abril
2023

Implementació d'un programa de recompra d'accions en el mercat per un import màxim de 1.800 milions d'euros, amb una durada màxima de 12 mesos des de la data de la seva comunicació (17-05-2022).

1.800 MM€

12 mesos

03 Avantatges per a accionistes

Noves activitats disponibles a CaixaForum

Si vols reservar plaça per a alguna de les activitats proposades, envia'ns un correu electrònic a accionista@caixabank.com indicant l'activitat a la qual vols assistir, el teu nom complet i DNI. Places limitades.

Consulta l'actualització periòdica de noves activitats a la secció d' Avantatges per a accionistes/Esdeveniments culturals de l'Espai de l'accionista del web corporatiu de CaixaBank.

Ofertes exclusives per a accionistes

10% dto. Material deportivo

10% dte.Mobles

10% dto. Material deportivo

Oferta vàlida fins al 31-12-2022

Gaudeix d'un 10% de descompte en una àmplia selecció de sofàs, taules i mobiliari de la botiga online Kave Home.

Per beneficiar-te del descompte, introdueix el codi CAIXABANK10 en el moment de fer la compra.

Estambul Semana Santa

ÍndiaTardor 2022

Descobreix el Triangle d'Or de la colorista i fascinant Índia. Viatge de 10 dies en hotels de 4 i 5 estrelles i règim de pensió completa

Informació i reserves

Telèfon 936 364 700 o halcon358@halcon-viajes.es, esmentant que ets accionista de CaixaBank.

CaixaBank és aliè a les relacions comercials i contractuals que es derivin de les promocions ofertes per terceres empreses, ja que només es limita a facilitar l'accés a aquestes.