Newsletter FEBRER 2022

01 CaixaBank al detall

ResultatsExercici 2021

L'any 2021, el Grup CaixaBank va obtenir un benefici ajustat sense extraordinaris associats a la fusió amb Bankia de 2.359 milions d'euros, enfront dels 1.381 milions registrats en l'exercici anterior, que va estar marcat per les elevades provisions constituïdes per anticipar-se als impactes futurs que es poguessin derivar de la pandèmia.

2.359 MM€

Resultat atribuït al Grup CaixaBank

(sense extraordinaris associats a la fusió amb Bankia)

Missatges principals

-Volum de negoci-

El Grup CaixaBank consolida el seu volum de negoci en 972.922 milions d'euros (recursos i crèdits a la clientela) i uns actius totals de 680.036 milions d'euros.

Missatges principals

-Integració-

Completada amb èxit i en temps rècord la integració tecnològica amb Bankia, contribuint a consolidar el lideratge de l'entitat en el sistema financer espanyol.

Missatges principals

-Solvència-

Gran fortalesa financera amb una posició de liquiditat folgada (168.349 MM€) i nivells de capital sòlids (13,2% CET1).

Missatges principals

-Dividend-

La sòlida posició de capital i la forta generació de resultats permeten al Consell proposar una retribució a l'accionista de 0,1463 euros bruts/acció amb càrrec a l'exercici 2021.

Compte de resultats

En milions d'euros / % Any
2021
Variació
interanual
comptable
Variació
interanual
proforma
Marge d'interessos 5.975 21,9% (5,8%)
Comissions 3.705 43,8% 6,7%
Ingressos assegurances 651 8,9% 8,9%
Resultat de participades 616 35,7% 21,8%
Trading- operacions financeres 220 (7,6%) (42,2%)
Marge brut 10.274 22,2% (2,9%)
Despeses d’administració i amortització recurrents (5.930) 29,5% 1,0%
Marge d'explotació sense extraordinaris 4.344 13,4% (7,8%)
Resultat atribuït al Grup - recurrent 2.359 50,5%

Resultats extraordinaris i altres provisions

Acord laboral (1.319)
Altres despeses extraordinàries i provisions (114)
Fons de comerç o badwill (impacte comptable) 4.300
Resultat atribuït al Grup 5.226

A efectes comptables, la data de referència per al registre de Bankia és el 31 de març de 2021, moment a partir del qual els resultats de Bankia s'integren en els diversos epígrafs del compte de resultats de CaixaBank.

A efectes comparatius, es presenta l'evolució proforma; és a dir, considerant la contribució de Bankia tant el 2020 com el 2021 i excloent-ne impactes extraordinaris.

01 Ingressos

Prenent com a referència el compte de resultats, sense considerar els impactes extraordinaris, el marge d'interessos disminueix un 5,8% respecte del 2020, pressionat per la repreciació negativa de la cartera de crèdit en un entorn de tipus d'interès negatius. Aquest impacte ha estat compensat per la bona evolució dels ingressos per comissions i de l'activitat d'assegurances (+6,7% i +8,9% vs. any anterior, respectivament). Per part seva, el marge brut es redueix un 2,9% en taxa interanual, sobretot pels menors resultats d'operacions financeres (-42,2%) que incorporaven extraordinaris el 2020.

02 Despeses

Les despeses d'administració i amortització recurrents s'incrementen un 1% en el conjunt de l'any, per bé que mostren una disminució de l’1,9% durant el quart trimestre de 2021 respecte del trimestre anterior, a causa de la reducció de despeses de personal (-3,2%) després de la primera sortida d'empleats en el marc de l'acord laboral. S'inicia així la captura de sinergies de costos previstes per al 2023 de 940 milions d'euros abans d'impostos.

03 Recursos

Els recursos de clients arriben als 619.971 milions d'euros i el crèdit brut a la clientela se situa en els 352.951 milions d'euros, un 49,2% i 44,7% més durant l'any, respectivament, després de la fusió amb Bankia. El crèdit al sector privat es manté estable durant el quart trimestre de 2021 respecte del trimestre anterior i destaca l'evolució del crèdit al consum, que creix un 1%, i del finançament a empreses, que s'incrementa un 1,9%, reflex de la recuperació progressiva de l'activitat econòmica i de la demanda de crèdit.

04 Provisions i impactes extraordinaris de la integració

Les dotacions per a insolvències es redueixen fortament, amb 1.222 milions d'euros l'any enfront dels 2.162 milions de l'any 2020, que incloïa el registre d'una dotació de 1.611 milions, anticipant impactes futurs associats a la pandèmia.

Per part seva, el resultat atribuït se situa en 5.226 milions d'euros, després d'incorporar-hi els impactes extraordinaris associats a la fusió (aportació comptable de 4.300 milions del fons de comerç negatiu o badwill, i el cost net de 1.433 milions, principalment, del procés de reestructuració d'ocupació i altres resultats associats a la integració).

Balanç i qualitat creditícia

Solvència i liquiditat

Desembre de 2021

13,2%

CET1

168.349 MM€

en actius líquids

Actius líquids

En milions d'euros

Evolución de los activos líquidos
Qualitat de l'actiu

Desembre de 2021

63%

Ràtio de cobertura

3,6%

Ràtio de morositat

Ràtio de morositat

En percentatge (%)

Evolución de la ratio de morosidad

Lideratge comercial a Espanya Quotes de mercat en productes clau - Espanya¹

Crèdits²
24,4%
Dipòsits²
25,3%
Hipoteques³
26,1%
Estalvi a llarg termini4
29,4%
Crèdit al consum³
21,0%
Fons d'inversió
24,5%
Crèdit a empreses
23,9%
Plans de pensions
33,9%
Targetes de crèdit
32,7%
Assegurances de vida-risc
23,9%

Líder en banca digital a Espanya

Penetració en clients digitals5

≈40%

21

milions de clients

1. Partint de les últimes dades disponibles del Banc d'Espanya, ICEA, INVERCO, Sistema de Targetes i Mitjans de Pagament.

2. Llars i empreses (excloent-ne les institucions financeres i el sector públic).

3. Quotes afectades des del novembre de 2021 per la reclassificació d'alguns crèdits de l'antiga BKIA després de l'homogeneïtzació a criteris de presentació de CABK.

4. Quota de mercat combinada de fons d'inversió, plans de pensions i assegurances. Aquesta última considera el 100% del negoci de Bankia Vida.

5. A Espanya. Últimes dades disponibles corresponents al mes de novembre de 2021 (fi de període). Font: ComScore.

Presentació de resultats de CaixaBank
Exercici 2021

José Ignacio Goirigolzarri i Gonzalo Gortázar, president i conseller delegat de CaixaBank, respectivament, van presentar els resultats de l'exercici 2021 en una roda de premsa que va tenir lloc el 28 de gener passat.

02 L'acció deCaixaBank

Evolució de l'acció

3,212€

Tancament a 04-02-2022

11,5%

Respecte a la setmana
anterior
(28-01-2022)

33,1%

Respecte al tancament de l’any anterior (31-12-2021)

Variació de les cotitzacions

CaixaBank IBEX 35 Bancs
IBEX 35
Bancs
zona euro
Última setmana 11,5% -0,2% 4,9% 3,9%
Mes en curs 12,9% -0,3% 6,0% 3,6%
El 2022 33,1% -1,4% 15,5% 9,7%
Últims 12 mesos 47,4% 5,7% 33,8% 44,7%

Font: CaixaBank, a partir de dades de Bloomberg.

Indicadors de l'acció

25.891

Capitalització borsària

Milions d’euros

20,3

Volum negociat1

Milions d’accions

34,4%

Volatilitat

12 mesos

9,5x

PER 2022

Vegades

0,73x

P/ Valor teòric comptable2

0,8%

Rendibilitat del dividend3

0,30

Benefici per acció4

3,13

Preu objectiu analistes5

1. Volum mitjà diari de l’any actual a BME.

2. Cotització a tancament de 04-02-2022 i VTC a tancament del 2021.

3. Segons dividend pagat a càrrec a l’exercici 2020.

4. Benefici dels últims 12 mesos.

5. Preu a 03-02-2022. Aquesta informació no constitueix en cap cas una recomanació de compra o de venda de l'acció.

Claus del període

Les últimes setmanes es van caracteritzar pels esdeveniments següents:

El Fons Monetari Internacional (FMI) preveu una major moderació del creixement mundial.

Després d'un avenç econòmic previst del 5,9% el 2021, el Fons va rebaixar les perspectives del producte interior brut (PIB) mundial per al 2022 al 4,4% (-0,5 pp respecte de les previsions d'octubre) i va elevar lleugerament les del 2023 al 3,8% (+0,2 pp). Els arguments que emparen la revisió de les seves projeccions per a aquest any són la persistència de les tensions inflacionistes, els problemes en les cadenes de subministrament i la prolongació de la pandèmia. Per països, els ajustos a la baixa han estat especialment importants als EUA (fins al 4,0% el 2022, -1,2 pp respecte de l'octubre) i a la Xina (4,8% el 2022, -0,8 pp). Per a la zona de l'euro, la revisió ha estat una mica inferior, -0,4 pp fins al 3,8% aquest any, malgrat la rebaixa considerable de l'economia alemanya, afectada per les restriccions a la mobilitat i els shocks d'oferta. La rebaixa també ha estat destacable en el cas d'Espanya, tot i que continuarà sent l'economia que més creixi de la zona euro (+5,8%,-0,6 pp).

La Reserva Federal (Fed) prepara el terreny per iniciar el cicle de pujades de tipus al març.

En la seva última reunió, la Reserva Federal va mantenir el tipus d'interès de referència objectiu en l'interval 0,00%-0,25%, però va deixar molt clar que, si no hi ha sorpreses, al març farà la primera pujada de tipus. La majoria dels membres del FOMC creuen que la situació en els dos objectius del mandat (estabilitat de preus i plena ocupació) justifica una retirada de la política monetària ultraacomodatícia i iniciar aviat un cicle de pujades de tipus. Així, no tan sols la Fed iniciarà les pujades de tipus, sinó que a principis de març ja s'haurà acabat el procés de tapering (cessament de les compres netes d'actius). Per part seva, el Banc Central Europeu (BCE) no descarta pujades de tipus el 2022. En la seva última reunió, el BCE no va modificar cap de les seves eines de política monetària i va publicar un comunicat pràcticament calcat al de la reunió de desembre. Tanmateix, tots els membres del Consell de Govern es van mostrar preocupats per les últimes dades d'inflació i van reconèixer que els riscos sobre aquesta s'han inclinat a l'alça, sobretot a curt termini. En aquest sentit, Christine Lagarde va confirmar el full de ruta acordat al desembre, encara que no va descartar que, una vegada finalitzades les compres netes d'actius, el 2022 es pugui produir una pujada de tipus.

El PIB nord-americà va créixer un 5,7% el 2021, després d'un avenç considerable en el tram final de l'any.

Durant el quart trimestre de 2021, el PIB va créixer un 1,7% intertrimestral (5,5% interanual), superior tant al registre del trimestre anterior (0,6%) com a l'esperat pel consens d'analistes (1,3%). En el còmput anual del 2021, el PIB va créixer un 5,7%, després d'una caiguda del 3,4% el 2020. Malgrat el repunt del quart trimestre, la dada trimestral del PIB amaga un patró de «més a menys» durant l'últim tram de l'any, a mesura que l'activitat es veia afectada pel deteriorament de la corba de contagis de COVID-19, la persistència en les pressions inflacionistes i l'escassetat de mà d'obra i de subministraments. A més a més, es tracta d'un patró que sembla que s'ha accentuat a començaments d'aquest any. Així, per exemple, el PMI compost avançat per al mes de gener va arribar als 50,8 punts (57,0 al desembre) davant l'extensió de la nova onada de COVID-19. El registre es va situar només lleugerament per sobre del límit dels 50 punts i va ser el més baix dels darrers 18 mesos. Tant l'índex del sector manufacturer com el de serveis va caure durant el mes, tot i que el deteriorament va ser més gran en aquest darrer cas.

França va créixer amb força durant el quart trimestre del 2021 i es consolida com el motor de la zona de l'euro.

El PIB francès va augmentar un 0,7% intertrimestral (0,5% estimat), després del 3,1% del tercer trimestre, i superant ja en un 0,9% el seu nivell prepandèmia. En el còmput anual del 2021, el PIB va créixer un notable 7,0%, després de la caiguda del 8,0% el 2020. Per part seva, el PIB alemany es va contreure un 0,7% intertrimestral durant el quart trimestre del 2021, després de créixer un 1,7% durant el tercer trimestre. Així doncs, el PIB alemany encara se situava un 1,2% per sota del seu nivell precrisi al final de l'any passat. En el còmput anual del 2021, l'economia alemanya va créixer un modest 2,8%, després de la caiguda del 4,9% el 2020. Les perspectives per als pròxims mesos estan subjectes a un elevat grau d'incertesa; això es reflecteix en el diferent comportament de les principals enquestes d'opinió de gener. Així, per exemple, l'indicador de sentiment empresarial Ifo alemany va pujar després de sis mesos de caigudes (95,7 vs. 94,8), mentre que el PMI compost va augmentar a Alemanya (54,3 vs. 49,9) però va caure a França (52,7 vs. 55,8) i a la zona de l'euro (52,4 vs. 53,3); i l'índex de sentiment de la Comissió Europea va pujar a Alemanya (112,3 vs. 111,5) i va retrocedir a França (110,9 vs. 113,7), Itàlia (110,6 vs. 116,7) i en el conjunt de la zona euro (112,7 vs. 113,8).

El PIB espanyol va créixer un 5,0% el 2021, després de mostrar un bon to en el tram final de l'any.

L'activitat econòmica va créixer un 2,0% intertrimestral durant el quart trimestres de 2021, un registre inferior al del trimestre anterior (2,6%), però superior al previst per CaixaBank Research (1,4%). En termes interanuals, l'avenç va ser del 5,2% i en relació amb el nivell prepandèmia (4T 2019), el PIB encara se situava un 4,0% per sota d'aquest. Amb la dada del tancament de 2021, el PIB va créixer un 5,0% en el còmput anual de 2021, després d'una caiguda de gairebé l'11% el 2020. Per part seva, bon balanç del mercat laboral espanyol el 2021 després del fort deteriorament sofert l'any anterior. Segons l'EPA, l'ocupació va tancar l'any 2021 amb un augment de 841.000 persones, el nombre d'aturats va caure en 616.000 i la taxa d'atur va baixar al 13,3% (16,1% al final del 2020). Aquesta intensa recuperació ha permès superar les xifres d'abans de la pandèmia: hi ha 218.000 ocupats més i 88.000 aturats menys que durant el quart trimestre de 2019.

Remuneració a l'accionista
exercici 2021

El Consell d'Administració de CaixaBank ha acordat proposar, a la propera Junta General d'Accionistes, la distribució d'un dividend en efectiu de 0,1463 euros bruts per acció, equivalent al 50% del benefici net consolidat, ajustat pels impactes extraordinaris relacionats amb la fusió amb Bankia S.A., que s'abonarà durant el pròxim mes d'abril.

0,1463 €bruts/acció

Abril
2022
Més informació

Remuneración al accionista ejercicio 2020

03 Avantatges per a accionistes

Noves activitats disponibles a CaixaForum

Si vols reservar plaça per a alguna de les activitats proposades, envia'ns un correu electrònic a accionista@caixabank.com indicant l'activitat a la qual vols assistir, el teu nom complet i DNI. Places limitades.

Consulta l'actualització periòdica de noves activitats a la secció d' Avantatges per a accionistes/Esdeveniments culturals de l'Espai de l'accionista del web corporatiu de CaixaBank.

Ofertes exclusives per a accionistes

10% dto. Material deportivo

15% dte.Productes de disseny

10% dto. Material deportivo

Oferta vàlida fins al 30-06-2022

Gaudeix dels millors productes i dispositius de disseny per a la cuina i la llar amb un 15% de descompte.

Per beneficiar-te del descompte, introdueix el codi CAIXABANK15 en el moment de fer la compra. Descompte no acumulable a altres ofertes i promocions.

Estambul Semana Santa

Gran Canària Març 2022

Descobreix Gran Canària i viu una experiència única a les impressionants dunes de Maspalomas. Viatge de 8 dies en hotel de quatre estrelles i règim de tot inclòs.

Informació i reserves

Telèfon: 936 364 700 o halcon358@halcon-viajes.es, indicant que ets accionista de CaixaBank.

CaixaBank és aliè a les relacions comercials i contractuals que es derivin de les promocions ofertes per terceres empreses, ja que només es limita a facilitar l'accés a aquestes.