Newsletter novembre 2021

01 CaixaBank al detall

Resultats Gener-setembre 2021

El Grup CaixaBank va obtenir, durant els nou primers mesos de l'any, un benefici ajustat sense extraordinaris associats a la fusió amb Bankia de 2.022 milions d'euros, enfront dels 726 milions registrats durant el mateix període de l'exercici anterior, que va estar afectat per les elevades provisions constituïdes per anticipar-se als impactes futurs que es poguessin derivar de la pandèmia.

2.022 MM€

Resultat atribuït al Grup CaixaBank

(sense extraordinaris associats a la fusió amb Bankia)

Missatges principals

El Grup CaixaBank consolida el seu volum de negoci en més de 963.000 milions d’euros (recursos i crèdits a la clientela) i uns actius totals de 685.738 milions.

Missatges principals

Progrés ràpid de la integració operativa amb Bankia, que supera tots els objectius del pla i amb unes sinèrgies de costos previstes per al 2023 de 940 MM€, abans d'impostos.

Missatges principals

Reforç de la fortalesa financera amb nivells de capital sòlids (13 % CET1) i una posició de liquiditat folgada (173.125 MM€).

Missatges principals

Evolució positiva del resultat recurrent de l'entitat, gràcies a la intensa activitat comercial i a les menors dotacions. La rendibilitat (ROTE a 12 mesos sense extraordinaris de la fusió) ascendeix al 9,6 %.

Compte de resultats

01 Ingressos

Prenent com a referència el compte de resultats, sense considerar els impactes extraordinaris que hi estan associats, el marge d'interessos disminueix un 4,0 % vs. el mateix període de l'any 2020 degut sobretot a un decrement en els tipus d'interès, que provoca una disminució dels ingressos dels crèdits, i al canvi d'estructura de la cartera creditícia per l'increment dels préstecs parcialment avalats per l'Institut de Crèdit Oficial (ICO) i el sector públic. Aquest impacte ha estat compensat per la bona evolució dels ingressos per comissions i de l'activitat d'assegurances (+5,2 % i +8,6 % vs. el mateix període de l'any anterior, respectivament), fet que ha propiciat que els ingressos core es mantinguin estables durant el període. Per part seva, el marge brut es redueix un 1,1 % en taxa interanual, sobretot pels menors resultats d'operacions financeres (-57,1 %) que incorporaven extraordinaris el 2020.

1. Inclou marge d'interessos + comissions netes + ingressos/despeses per contractes d'assegurances + posada en equivalència d'SCA + participacions en BPI Bancaseguros.

02 Despeses

Les despeses d'administració i amortització recurrents s'incrementen lleugerament un 0,4 %. En concret, augmenten les despeses de personal (+1,6 %) i les amortitzacions (+2 %), mentre que les despeses generals disminueixen un 2,9 %, la qual cosa influeix en la millora de la ràtio d'eficiència core (12 mesos) en 0,9 punts percentuals, fins al 55,3 %.

03 Recursos

Els recursos totals de clients arriben als 607.331 milions d'euros i el crèdit brut a la clientela se situa en els 355.929 milions d'euros, un 46,2 % i 45,9 % més durant l'any, respectivament, després de la fusió amb Bankia. El crèdit a particulars puja un 55,1 % l'any, per la incorporació de Bankia, i el finançament a empreses augmenta un 35,9 %. En variació orgànica, el crèdit empresarial es redueix un 4,5 % l'any després de l'increment experimentat durant l'exercici anterior, en un context en què les empreses van anticipar les seves necessitats de liquiditat.

04 Provisions i impactes extraordinaris de la integració

Les dotacions per a insolvències es redueixen, amb 616 milions d'euros entre gener i setembre de 2021 enfront dels 2.406 milions d'euros del mateix període de 2020, que incloïa el registre d'una dotació de 1.611 milions, anticipant impactes futurs associats a la pandèmia.

Per part seva, si s'hi incorporen els impactes extraordinaris associats a la fusió (aportació comptable de 4.300 milions del fons de comerç negatiu o badwill i el cost net de 1.521 milions del procés de reestructuració d'ocupació i altres despeses associades a la integració), el resultat atribuït dels nou primers mesos de 2021 és de 4.801 milions d'euros.

En milions d'euros / %
9M
2021
Variació
interanual
comptable
Variació
interanual
proforma
Marge d'interessos 4.416 21,1% (4,0%)
Comissions 2.604 36,7% 5,2%
Ingressos assegurances 479 8,6% 8,6%
Resultat de participades 507 61,5% 49,1%
Trading- operacions financeres 130 (28,6%) (57,1%)
Marge brut 7.711 23,2% (1,1%)
Despeses d’administració i amortització recurrents (4.353) 24,9% 0,4%
Marge d'explotació sense despeses extraordinàries 3.357 20,9% (3,0%)
Resultat atribuït al Grup sense extraordinaris de fusió 2.022 x 2,3

Resultats extraordinaris i altres provisions

Acord laboral (1.319)
Altres despeses extraordinàries i provisions (202)
Fons de comerç o badwill (impacte comptable) 4.300
Resultat atribuït al Grup 4.081

A efectes comptables, la data de referència per al registre de Bankia és el 31 de març de 2021, moment a partir del qual els resultats de Bankia s'integren en els diversos epígrafs del compte de resultats de CaixaBank.

A efectes comparatius, es presenta l'evolució proforma; això és, considerant la contribució de Bankia, tant el 2020 com el 2021, i excloent-ne els impactes extraordinaris.

Balanç i qualitat creditícia

Solvència i liquiditat

Setembre 2021

13,0%

CET1

173.125 MM€

en actius líquids

Actius líquids

En milions d’euros

Evolución de los activos líquidos
Qualitat de l'actiu

Setembre 2021

64%

Ràtio de cobertura

3,6%

Ràtio de morositat

Ràtio de morositat

En percentatge (%)

Evolución de la ratio de morosidad

Quotes de mercat elevades en recursos gestionats

 
Quotes de mercat proforma - Espanya¹
Variació anual
Estalvi a llarg termini²
29,2%
+5,9 p.p.
Dipòsits                               
25,3%
+9,3 p.p.
Fons
d’inversió               
24,7%
+7,0 p.p.
Plans de pensions
33,8%
+7,5 p.p.
Assegurances d’estalvi
33,4%
+3,5 p.p.
Elevadas cuotas de mercado en los recursos generados

21

milions de clients

1. Font: INVERCO, ICEA, Banc d'Espanya i elaboració pròpia. Últimes dades disponibles.

2. Inclou fons d'inversió propis, plans de pensions i estimació d'assegurances d'estalvi.

Les claus dels
resultats de CaixaBank
Gener-setembre 2021

El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, explica els resultats de l'entitat corresponents al període gener- setembre del 2021.

02 L'acció de CaixaBank

Evolució de l'acció

2,506€

Tancament a 05-11-2021

0,85%

Respecte a la setmana
anterior
(29-10-2021)

19,3%

Respecte al tancament de l’any anterior (31-12-2020)

Variació de les cotitzacions

CaixaBank IBEX 35 Bancs IBEX 35 Bancs zona euro
Última setmana 0,8% 0,8% 0,1% 2,0%
Mes en curs 0,8% 0,8% 0,1% 2,0%
El 2021 19,3% 13,1% 36,9% 41,9%
Últims 12 mesos 53,5% 31,9% 97,5% 80,6%

Font: CaixaBank, a partir de dades de Bloomberg.

Indicadors de l'acció

20.200

Capitalització borsària

Milions d’euros

11,5

Volum negociat1

Milions d’accions

37,4%

Volatilitat

12 mesos

8,0x

PER 2022

Vegades

0,57x

P/ Valor teòric comptable2

1,1%

Rendibilitat del dividend3

0,38

Benefici per acció4

3,16

Preu objectiu analistes5

1. Volum mitjà diari de l’any actual a BME.

2. Cotització a tancament de 05-11-2021 i VTC a tancament del 9M21.

3. Segons dividend pagat a càrrec a l’exercici 2020.

4. Benefici dels últims 12 mesos.

5. Preu a 04-11-2021. Aquesta informació no constitueix en cap cas una recomanació de compra o de venda de l'acció.

Claus del període

Les últimes setmanes es van caracteritzar pels esdeveniments següents:

El Fons Monetari Internacional (FMI) rebaixa moderadament les previsions per al 2021.

L'FMI va revisar una dècima a la baixa el creixement mundial d'aquest any, fins al 5,9 %, fonamentalment a causa de l'empitjorament de les expectatives als països avançats i, en determinats països emergents, com a conseqüència de la variant delta i de la disrupció de les cadenes globals d'aprovisionament. Per al 2022, el Fons manté sense canvi la seva previsió de creixement global, tot i que en certa mesura en recompon la composició, amb una revisió a l'alça en alguns països avançats i una correcció baixista en certs d'emergents. Tot això reafirma el caràcter asimètric de la recuperació, que continuarà liderada per la Xina i per importants països avançats com ara els EUA i la zona de l'euro. Pel que fa al balanç de riscos, la institució destaca que, a curt termini, aquests riscos es concentren en la dinàmica de la pandèmia i, en particular, en el risc de l'aparició de noves variants abans d'assolir un nivell ampli de vacunació i en l'evolució de les tensions inflacionistes, la qual cosa representa una amenaça relativament més recent.

El Banc Central Europeu (BCE) manté el rumb malgrat les pressions inflacionistes.

Després de l'última reunió, el BCE no va modificar ni els tipus d'interès oficials ni el ritme de compra d'actius del PEPP i l'APP. La seva visió per al conjunt de l'economia va continuar sent positiva, amb una recuperació de l'activitat econòmica robusta, tot i que amb menys momentum que durant els trimestres anteriors. Quant a la inflació, Christine Lagarde va explicar que se situa en nivells elevats per motius temporals que s'haurien d'esvair durant l'any 2022. En concret, va enumerar els preus energètics, els efectes de base i els colls d'ampolla, la persistència dels quals està sorprenent el BCE. En aquest context, el BCE va interpretar que la inflació es mantindrà per sota del 2 % a mitjà termini, per la qual cosa continua sent necessari oferir un entorn financer favorable per donar suport a la recuperació econòmica i al mercat laboral. Per part seva, la Reserva Federal començarà a reduir les compres netes d'actius durant aquest trimestre. Les actes de la reunió del setembre van mostrar com els membres del FOMC van coincidir en iniciar el tapering entre els mesos de novembre i desembre i finalitzar-lo a mitjan 2022. Va generar força consens la proposta de reduir les compres netes de treasuries i MBS a raó de 10.000 i 5.000 milions de dòlars mensuals, respectivament.

El producte interior brut (PIB) estatunidenc va frenar el seu avenç durant el tercer trimestre de l'any.

En concret, l'economia va créixer un 0,5 % intertrimestral (4,9 % interanual), el menor ritme des de l'inici de la pandèmia i considerablement per sota de l'avenç que va tenir lloc durant el primer semestre de l'any (1,6 % intertrimestral, de mitjana). Tot i tractar-se d'una moderació lògica, atès que l'economia ja va assolir els nivells prepandèmia durant el trimestre anterior, ha estat superior a la prevista davant dels embats de la variant delta i de la persistència en l'escassetat de subministraments i de mà d'obra. De cara al quart trimestre del 2021, els primers indicadors encara se situen en zones compatibles amb creixements significatius de l'activitat, tot i que per sota del ritme durant la primera meitat de l'any.

El PIB de la zona de l’euro va mantenir el dinamisme durant el tercer trimestre, mentre que la inflació es va enfilar fins als màxims des del 2008.

L'activitat econòmica de la zona de l'euro va avançar considerablement durant el tercer trimestre (2,2 % intertrimestral i 3,7 % interanual), afavorida per una campanya d'estiu que es va poder dur a terme amb menys restriccions. Per països, en termes intertrimestrals, els creixements de França i Itàlia es van situar per sobre del que es preveia: 3,0 % i 2,6 %, respectivament. Per contra, Alemanya i Espanya van avançar menys del que s'esperava: 1,8 % i 2,0 %, respectivament. Per als trimestres que venen és previsible que el ritme de creixement es desacceleri substancialment pels problemes de subministraments derivats dels colls d'ampolla globals. El desajust que s'està vivint entre oferta i demanda també s'està traslladant a la inflació, que es va situar en el 4,1 % a l'octubre, màxim de la sèrie, només igualat al juliol del 2008.

Recuperació del PIB espanyol menys intensa del que s'esperava durant el tercer trimestre del 2021.

L'activitat econòmica va augmentar un 2,0 % intertrimestral durant el tercer trimestre (2,7 % interanual), un registre superior al del trimestre anterior (de l'1,1 %), però inferior al previst (3,0 %, segons CaixaBank Research). D'aquesta manera, el PIB se situava durant el tercer trimestre un 6,6 % per sota del nivell prepandèmia. El consum privat es va mostrar més feble del que s'esperava (−0,5 % intertrimestral) i, en contraposició, les exportacions van augmentar un notable 6,4 % intertrimestral, impulsades sobretot per la recuperació de les vendes a l'exterior del sector serveis (+24,4 % intertrimestral). Per la seva banda, les importacions van tenir un comportament molt més moderat i van avançar un 0,7 % intertrimestral. De cara a futur, la previsió per al quart trimestre del 2021 està envoltada d'un grau molt elevat d'incertesa, derivada de l'impacte que tindrà el fort repunt de la inflació sobre el consum i també per l'efecte de les problemàtiques en les cadenes de subministraments globals sobre el sector manufacturer. Al seu torn, la inflació general a Espanya va pujar fins al 5,5 % a l'octubre i va registrar el nivell més alt des del 1992. Novament, l'Institut Nacional d'Estadística (INE) va assenyalar com a principal culpable de l'augment de la inflació els preus de l'electricitat i dels carburants i combustibles.

Remuneració a l'accionista exercici 2021

Remuneración al accionista ejercicio 2020

El Consell d'Administració va aprovar, en la sessió del 29 de juliol, la política de dividends per al 2021 i va establir la distribució d'un dividend en efectiu entre els accionistes del 50 % del benefici net consolidat ajustat pels impactes extraordinaris relacionats amb la fusió amb Bankia, per abonar en un únic pagament en l'exercici 2022.

Dividend
en efectiu

1 únic pagament en l'exercici 2022

03 Avantatges per a accionistes

Nou sorteig per a
accionistes de CaixaBank

Coneixes el podcast Formació financera Aula, l'última iniciativa formativa del programa Aula?

Respon de manera correcta tres preguntes que plantegem i podràs guanyar una de les cinc tablets Samsung Galaxy Tab S7 Black 128 GB que sortegem.

Participa-hi aquí
Nuevo sorteo para accionistas Caixabank

Ofertes exclusives per a accionistes

10% dto. Material deportivo

10% dte.Casas rurals

10% dto. Material deportivo

Oferta vàlida fins al 30-06-2022

Gaudeix d'un 10 % de descompte en allotjaments rurals a través de la plataforma online TusCasasRurales.com.

Per beneficiar-te del descompte, indica que ets accionista de CaixaBank al camp «Enviar comentaris» del formulari de reserva.

Estambul Semana Santa

Mercats nadalencs Pont de desembre 2021

Descobreix els mercats nadalencs més entranyables de Frankfurt i el Rin a un preu exclusiu. Viatge de 4 nits en hotel de quatre estrelles en règim d'allotjament i esmorzar.

Informació i reserves

Telèfon: 936 364 700 o halcon358@halcon-viajes.es, indicant que ets accionista de CaixaBank.

CaixaBank és aliè a les relacions comercials i contractuals que es derivin de les promocions ofertes per terceres empreses, ja que només es limita a facilitar l'accés a aquestes.