[Gestió activa dels riscos]

 
A CaixaBank, els riscos es gestionen amb l’objectiu d’optimitzar la relació entre rendibilitat i risc i mantenir el Grup com un dels més sòlids del mercat espanyol. Amb aquesta finalitat, s’identifiquen, mesuren i valoren els riscos i es consideren en la presa de decisions de negoci, sempre dins del marc de recerca de risc aprovat i tot potenciant la qualitat del servei ofert als clients.

 

  • CaixaBank disposa d’un Risk Appetite Framework (RAF), establert pel Consell d’Administració, que defineix la tipologia i llindars de risc acceptables en la consecució dels objectius estratègics.
  • El 2014 s’ha reforçat l’estructura de govern amb la creació de la Comissió Delegada de Riscos. Entre altres funcions destacades, monitoritza el compliment dels nivells de tolerància al risc i proposa al Consell la revisió de les polítiques de gestió i control de riscos del Grup.
  • CaixaBank mesura els riscos sobre la base de les metodologies més avançades –complint amb la regulació vigent o adoptant de forma proactiva les recomanacions d’organismes consultius com el Financial Stability Board– i de les millors pràctiques de mercat.
  • El Model de Control Intern del Grup s’estructura en base al model de les tres línies de defensa: la primera línia identifica i gestiona els riscos; la segona és independent de la primera i dissenya els procediments de gestió i control dels riscos, i la tercera és Auditoria Interna, que actua com a àrea de supervisió.