[Resultats i informació financera]

Resultats

 

El resultat atribuït a 2014 ha ascendit a 620 milions d’euros, marcat pel creixement dels ingressos, la racionalització de costos i les menors dotacions per a insolvències.

 

Elevada capacitat de generació d’ingressos core del negoci bancari

 • El marge d’interessos s’ha situat en els 4.155 milions d’euros (+5,1% vs 2013). La seva evolució ha estat marcada per la reducció dels costos de finançament.
 • Creixement dels ingressos per comissions (1.825 milions d’euros, +3,7% vs 2013). Evolució conseqüència del creixement del patrimoni gestionat de fons d’inversió i la comercialització d’assegurances i gestió de fons de pensions.
 • Ingressos de la cartera de participades per 491 milions d’euros, +10,2% vs 2013.
 • Resultats d’operacions financeres i diferències de canvi, de 640 milions d’euros, que han reflectit l’operativa en el mercat i la gestió dels actius i passius financers del Grup.
 • ”Altres productes i càrregues d’explotació”, impactats el 2013 per la major despesa per contribució al Fons de Garantia de Dipòsits, essencialment de la derrama extraordinària.

  

Racionalització de costos i captura de sinergies

 • L’esforç en la contenció i la racionalització dels costos i la captura de sinergies s’han vist reflectits en el descens del 4,4% de les despeses d’explotació recurrents.
 • El 2013, els costos extraordinaris, associats essencialment al pla de reestructuració de la plantilla de CaixaBank, van ascendir a 839 milions d’euros.
 • La ràtio d’eficiència recurrent s’ha reduït en 5,1 punts percentuals, fins arribar al 54,4%.
 • El marge d’explotació recurrent arriba als 3.167 milions d’euros (+18,0%).

 

Reducció del cost del risc i impacte d’operacions corporatives

 • Significativa reducció d’un 40,5% del nivell de dotacions per a insolvències i altres. La seva evolució ha estat marcada per la millora de la qualitat creditícia el 2014, recolzada en una millora de l’entorn econòmic. Addicionalment, impactes singulars el 2013: principalment, el registre de 902 milions d’euros per cobrir el 100% dels requeriments de provisions derivats del Reial decret llei 18/2012 per al risc promotor.
 • Reducció del cost del risc en 86 punts bàsics, fins a l’1,00%.
 • L’evolució de l’epígraf guanys/pèrdues en baixa d’actius i altres ha estat marcada per impactes singulars el 2013, entre els quals destaca la diferència negativa de consolidació del Banc de València i altres plusvàlues obtingudes en operacions corporatives.