[Resultats i informació financera]

CaixaBank ha consolidat el seu lideratge en banca a Espanya, amb elevades quotes de mercat en els principals productes i serveis minoristes. El Grup ha obtingut un resultat atribuït de 620 milions d’euros el 2014. Hi destaquen el creixement dels ingressos del negoci bancari, amb un augment del marge d’explotació recurrent (+ 18% vs 2013), i la millora de l’eficiència. 

CaixaBank dóna servei a 13,4 milions de clients i compta amb uns actius totals de 338.623 milions d’euros.

El 2014, els recursos de clients creixen en 13.467 milions d’euros (+5,2% vs 2013), fins a arribar als 271.758 milions d’euros. L’evolució dels recursos en balanç ha estat marcada per la gestió dels marges de les noves operacions i la canalització, per part dels clients, dels venciments de l’estalvi cap a productes fora de balanç. Per a això, s’ha posat a la seva disposició una oferta diversificada de productes adaptada als diferents segments de clients.

Els crèdits sobre clients bruts se situen en 197.185 milions d’euros. La seva evolució el 2014 (-4,8% vs 2013) ha estat conseqüència principalment del despalanquejament generalitzat en el sistema, la reducció de l’exposició al sector promotor (-29,6% vs 2013) i la gestió de la morositat. Atesa la cartera sana expromotor, la reducció s’ha limitat a l’1,7%. Cal destacar l’atomització com una de les principals fortaleses de la cartera de CaixaBank, que destina un 73% al finançament minorista (particulars i pimes).