Informe Corporatiu Integrat
Menu
 
Una de les prioritats de CaixaBank és garantir la transparència, la independència i el bon govern de l’entitat, a fi de salvaguardar els interessos de tots els grups d’interès i mantenir la confiança dels inversors. Per tal d’aconseguir-ho, desenvolupa i aplica totes aquelles polítiques i normes que garanteixin el seu bon govern corporatiu.
 

La gestió i el control de l’activitat de CaixaBank s’estructuren i s’atribueixen jeràrquicament als òrgans següents: la Junta General d’Accionistes, el Consell d’Administració i els òrgans delegats (Comissió Executiva, Comissió d’Auditoria i Control, i Comissió de Nomenaments i Retribucions). 

La Junta General d’Accionistes és el màxim òrgan de govern de CaixaBank. Per la seva banda, el Consell d’Administració és l’òrgan de representació de l’entitat i, al marge de les matèries reservades a la Junta General, és el màxim òrgan de decisió.

 

Ètica empresarial

CaixaBank considera fonamental garantir que la seva conducta és coherent amb els seus valors. És per això que el Codi Ètic de l’entitat conté les normes de conducta en què s’han de basar les actuacions de tots els empleats i empleades i també dels membres dels seus òrgans de govern. El Codi estableix com a valors el lideratge, la confiança i el compromís social. 

El banc també està adherit al Pacte Mundial de les Nacions Unides i treballa per difondre els seus deu principis, basats en els drets humans i laborals, el respecte pel medi ambient i la lluita contra la corrupció. 

El 2013, CaixaBank aprova una política en matèria d’anticorrupció que regula les seves relacions amb les administracions públiques, els partits polítics, les autoritats i els funcionaris, a més de la conducta que cal seguir pel que fa a l’acceptació i la concessió de regals, patrocinis i donacions a organitzacions no governamentals, entre altres assumptes.


Informe Corporatiu Integrat
MENU
 
Una de les prioritats de CaixaBank és garantir la transparència, la independència i el bon govern de l’entitat, a fi de salvaguardar els interessos de tots els grups d’interès i mantenir la confiança dels inversors. Per tal d’aconseguir-ho, desenvolupa i aplica totes aquelles polítiques i normes que garanteixin el seu bon govern corporatiu.
 

La gestió i el control de l’activitat de CaixaBank s’estructuren i s’atribueixen jeràrquicament als òrgans següents: la Junta General d’Accionistes, el Consell d’Administració i els òrgans delegats (Comissió Executiva, Comissió d’Auditoria i Control, i Comissió de Nomenaments i Retribucions). 

La Junta General d’Accionistes és el màxim òrgan de govern de CaixaBank. Per la seva banda, el Consell d’Administració és l’òrgan de representació de l’entitat i, al marge de les matèries reservades a la Junta General, és el màxim òrgan de decisió.

 

Ètica empresarial

CaixaBank considera fonamental garantir que la seva conducta és coherent amb els seus valors. És per això que el Codi Ètic de l’entitat conté les normes de conducta en què s’han de basar les actuacions de tots els empleats i empleades i també dels membres dels seus òrgans de govern. El Codi estableix com a valors el lideratge, la confiança i el compromís social. 

El banc també està adherit al Pacte Mundial de les Nacions Unides i treballa per difondre els seus deu principis, basats en els drets humans i laborals, el respecte pel medi ambient i la lluita contra la corrupció. 

El 2013, CaixaBank aprova una política en matèria d’anticorrupció que regula les seves relacions amb les administracions públiques, els partits polítics, les autoritats i els funcionaris, a més de la conducta que cal seguir pel que fa a l’acceptació i la concessió de regals, patrocinis i donacions a organitzacions no governamentals, entre altres assumptes.